فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس چمستان

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در چمستان

فروش ویلا لوکس در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا چمستان

فروش ویلا چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چمستان

فروش ویلا دوبلکس در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نقلی در چمستان

فروش ویلا نقلی در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 55 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,066,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,033,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر چمستان

فروش ویلا با استخر چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف چمستان

فروش ویلا با استخر اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف چمستان

فروش ویلا با استخر اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

چمستان پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان نیم پیلوت

فروش ویلا در چمستان نیم پیلوت

چمستان پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 530,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در آهودشت

فروش ویلا نیم پیلوت در آهودشت

چمستان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چمستان

فروش ویلا دوبلکس در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در چمستان

فروش ویلا فلت در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر روباز اطراف چمستان

ویلا با استخر روباز اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر و جکوزی چمستان

ویلا با استخر و جکوزی چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 405 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در چمستان

فروش ویلا فلت در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک چمستان

فروش ویلا نزدیک چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق