فروش زمین شهرکی در نور جنگلی

فروش زمین شهرکی در نور جنگلی

نور 1,000,000,000 تومان
  • 200 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 1,000,000,000 تومان
  • 310 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر