فروش زمین در نوشهر چلک

فروش زمین در نوشهر چلک

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین چهار دیواری در کاشان مرق

فروش زمین چهار دیواری در کاشان مرق

کاشان 1,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلارآباد

فروش زمین در کلارآباد

کلارآباد 3,000,000,000 تومان
 • 256 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شمال جنگلی نور

فروش زمین شمال جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چالوس

فروش زمین در چالوس

چالوس 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در مرزن آباد

فروش زمین در مرزن آباد

مرزن آباد 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر