column row
خرید زمین در کرج

خرید زمین در کرج

کرج
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
3,250,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
1000 متر زمین در کتالم رامسر

1000 متر زمین در کتالم رامسر

کتالم
 • 1000 m2 زمین
 • 460 m2 جواز ساخت
 • 22 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
800,000,000 تومان
خرید زمین در نمک آبرود

خرید زمین در نمک آبرود

نمک آبرود
 • 2400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
2,550,000,000 تومان
خرید زمین در بندر انزلی

خرید زمین در بندر انزلی

بندرانزلی
 • 212 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
100,000,000 تومان
خرید زمین بر اول دریا

خرید زمین بر اول دریا

بندرانزلی
 • 805 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 28 m طول بر
 • m عرض گذر
805,000,000 تومان
فروش زمین در لواسان

فروش زمین در لواسان

لواسان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
3,000,000,000 تومان
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان
 • 15000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
375,000,000 تومان
خرید زمین در سرخرود

خرید زمین در سرخرود

سرخرود
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
120,000,000 تومان
فروش زمین در آمل

فروش زمین در آمل

آمل
 • 656 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
164,000,000 تومان
خرید زمین در سهیلیه کرج

خرید زمین در سهیلیه کرج

سهیلیه
 • 1513 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
272,340,000 تومان
خرید باغ دماوند گیلاوند مرا

خرید باغ دماوند گیلاوند مرا

گیلاوند
 • 2100 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
1,300,000,000 تومان
خرید باغچه اطراف کرج

خرید باغچه اطراف کرج

کرج
 • 1150 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • m عرض گذر
287,500,000 تومان
خرید زمین و باغ در زنجان

خرید زمین و باغ در زنجان

زرین آباد
 • 23598 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
60,000,000 تومان
خرید زمین در انارور نوشهر

خرید زمین در انارور نوشهر

نوشهر
 • 464 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید زمین فشند هشتگرد

خرید زمین فشند هشتگرد

هشتگرد
 • 1130 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
250,000,000 تومان
خرید زمین در رامسر

خرید زمین در رامسر

رامسر
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
320,000,000 تومان
خرید زمین اطراف تنکابن

خرید زمین اطراف تنکابن

تنکابن
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
85,000,000 تومان
خرید زمین در کرج

خرید زمین در کرج

کرج
 • 10170 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 207 m طول بر
 • 173 m عرض گذر
11,000,000,000 تومان
فروش زمین در متل قو

فروش زمین در متل قو

سلمانشهر (متل قو)
 • 500 m2 زمین
 • 211 m2 جواز ساخت
 • 36 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
320,000,000 تومان
خرید زمین شمال نوشهر

خرید زمین شمال نوشهر

نوشهر
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
160,000,000 تومان
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند
 • 1700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • m عرض گذر
510,000,000 تومان
خرید باغچه در کردان

خرید باغچه در کردان

کردان
 • 238 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 29 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
285,000,000 تومان
خرید زمین در سرخرود

خرید زمین در سرخرود

سرخرود
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
2,000,000,000 تومان
فروش باغ در تنکابن

فروش باغ در تنکابن

تنکابن
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
55,000,000 تومان