خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 115,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلایی لوکس در نور چمستان

ویلایی لوکس در نور چمستان

چمستان قیمت 165,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شهرک

خرید ویلا دوبلکس در شهرک

چمستان قیمت 170,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 195,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 89,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در چمستان سعادت اباد

ویلا در چمستان سعادت اباد

چمستان قیمت 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در آهودشت

ویلا فروشی در آهودشت

چمستان قیمت 90,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

چمستان قیمت 155,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان قیمت 160,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 117,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی جنگلی چمستان

ویلا فروشی جنگلی چمستان

چمستان قیمت 115,500,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی

ویلا جنگلی دوبلکس شهرکی

چمستان قیمت 270,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان قیمت 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان قیمت 145,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 130,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در شمال داخل شهرک

خرید ویلا در شمال داخل شهرک

چمستان قیمت 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نزدیک چمستان

خرید ویلا نزدیک چمستان

چمستان قیمت 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف چمستان

خرید ویلا اطراف چمستان

چمستان قیمت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در جاده چمستان نور

خرید ویلا در جاده چمستان نور

چمستان قیمت 230,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا چمستان امیر آباد

خرید ویلا چمستان امیر آباد

چمستان قیمت 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اکازیون در چمستان

خرید ویلا اکازیون در چمستان

چمستان قیمت 150,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 120,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک چمستان

خرید ویلا نزدیک چمستان

چمستان قیمت 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان دوبلکس

خرید ویلا در چمستان دوبلکس

چمستان قیمت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شیک سعادت اباد

خرید ویلا شیک سعادت اباد

چمستان قیمت 880,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 190,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق