فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 238 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس اطراف نوشهر

فروش ویلای لوکس اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نزدیک نوشهر

خرید ویلا دوبلکس نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک نزدیک نوشهر

ویلا داخل شهرک نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک دریا

فروش ویلا نزدیک دریا

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس داخل شهرک برای فروش

ویلا دوبلکس داخل شهرک برای فروش

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن در چلندر

فروش ویلای مدرن در چلندر

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله اطراف نوشهر

فروش ویلا مبله اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 850,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی اطراف نوشهر

ویلا فروشی اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 390,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 465,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 156 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلک

فروش ویلا در نوشهر چلک

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فلت در نوشهر برای فروش

ویلا فلت در نوشهر برای فروش

نوشهر قیمت 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلای لوکس نزدیک نوشهر

فروش ویلای لوکس نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 770 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر با استخر

فروش ویلا اطراف نوشهر با استخر

نوشهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا برای فروش نزدیک نوشهر

ویلا برای فروش نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف نوشهر

خرید ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 725,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت نزدیک نوشهر

فروش ویلا فلت نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 300,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق