فروش ویلا باغ چسبیده به جنگل

فروش ویلا باغ چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 2,650,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چلک نزدیک جنگل

فروش ویلا در چلک نزدیک جنگل

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چلندر نزدیک کوه

فروش ویلا در چلندر نزدیک کوه

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سیاهرود

فروش ویلا در سیاهرود

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در نوشهر

فروش ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک ساحلی

فروش ویلا داخل شهرک ساحلی

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 404 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چسبیده به جنگل

فروش ویلا در نوشهر چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با ویوی کوه

فروش ویلا در نوشهر با ویوی کوه

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه نوشهر

فروش ویلا حومه نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس جنگلی

فروش ویلا دوبلکس جنگلی

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت با ویوی جنگل

فروش ویلا نیم پیلوت با ویوی جنگل

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای فروشی نزدیک چالوس

ویلای فروشی نزدیک چالوس

نوشهر قیمت 660,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 241 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

نوشهر قیمت 790,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه نوشهر

فروش ویلا حومه نوشهر

نوشهر قیمت 890,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 680,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در لتینگان

ویلا فروشی در لتینگان

نوشهر قیمت 630,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک نوشهر

ویلا فروشی نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 860,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 640,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در نوشهر

فروش ویلا مدرن در نوشهر

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق