خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در وازیوار

فروش ویلا در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 340,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ملکار نوشهر

خرید ویلا در ملکار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 320,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نقلی در نوشهر

فروش ویلا نقلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در وازیوار

ویلا استخردار در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مبله در نوشهر

خرید ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی ونوش

خرید ویلا شهرکی ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس در نجارده نوشهر

ویلا دوبلکس در نجارده نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک ساحلی

خرید ویلا در شهرک ساحلی

نوشهر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر

خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 360,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی نزدیک رویان فروشی

ویلا ساحلی نزدیک رویان فروشی

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ دوبلکس نوشهر

ویلا باغ دوبلکس نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک رویان

خرید ویلا باغ نزدیک رویان

نوشهر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس و مبله ونوش

ویلا دوبلکس و مبله ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در اطراف نوشهر

خرید ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ نزدیک شهر نوشهر

ویلا باغ نزدیک شهر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلک

فروش ویلا در نوشهر چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 580,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر با استخر

خرید ویلا در نوشهر با استخر

نوشهر پیش‌پرداخت 880,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با سند

فروش ویلا در نوشهر با سند

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نوشهر در چلندر

فروش ویلا نوشهر در چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در سیسنگان

خرید ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شمال نوشهر

فروش ویلا در شمال نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر جنگلی

فروش ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر چلندر

خرید ویلا نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر ساحلی

ویلا استخردار در نوشهر ساحلی

نوشهر پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق