فروش ویلا در ونوش داخل شهرک

فروش ویلا در ونوش داخل شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش خانه باغ نزدیک رویان

فروش خانه باغ نزدیک رویان

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در ونوش

فروش ویلا داخل شهرک در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 320,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با ویو بی نظیر در نوشهر

ویلا با ویو بی نظیر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در اطراف نوشهر

ویلا فروشی در اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیاهرود

خرید ویلا در سیاهرود

نوشهر پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در شمال در نوشهر

فروش ویلا در شمال در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا با تراس روبه جنگل

خرید ویلا با تراس روبه جنگل

نوشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

خرید ویلا ساحلی در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در اطراف نوشهر

فروش ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی در نوشهر سیسنگان

ویلا جنگلی در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 780 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس در نوشهر سیسنگان

ویلا لوکس در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در وازیوار

خرید باغ ویلا در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 285,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در چلک

خرید ویلا باغ در چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 815 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید عمارت ویلایی نوشهر

خرید عمارت ویلایی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 12 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق