خرید ویلا در نوشهر با جکوزی

خرید ویلا در نوشهر با جکوزی

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 415 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
ویلایی جنگلی در نوشهر

ویلایی جنگلی در نوشهر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در نوشهر فروشی

ویلا در نوشهر فروشی

نوشهر قیمت 310,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا چسبیده به جنگل

خرید ویلا چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا شیک در سیسنگان

خرید ویلا شیک در سیسنگان

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شمال در نوشهر

خرید ویلا در شمال در نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلاباغ نوشهرشکارگاه

ویلاباغ نوشهرشکارگاه

نوشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه ویلایی در نوشهر

خرید خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 125,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال ساحلی

خرید ویلا در شمال ساحلی

نوشهر قیمت 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در نوشهر لتینگان

ویلای فروشی در نوشهر لتینگان

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله داخل شهرک

فروش ویلا مبله داخل شهرک

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک چمستان

فروش ویلا نزدیک چمستان

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت چسبیده به جنگل

فروش ویلا فلت چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 465 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار جنگلی

فروش ویلا استخردار جنگلی

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک نوشهر

ویلا فروشی نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر ونوش

خرید ویلا باغ در نوشهر ونوش

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت نزدیک نوشهر

فروش ویلا نیم پیلوت نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق