خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 252 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس در نوشهر چلک

ویلا لوکس در نوشهر چلک

نوشهر قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلایی ساحلی نوشهر

خرید ویلایی ساحلی نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلایی ساحلی اکازیون نوشهر

ویلایی ساحلی اکازیون نوشهر

نوشهر قیمت 15,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلایی دوبلکس نوشهر

خرید ویلایی دوبلکس نوشهر

نوشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
باغ ویلا نوشهر چلک

باغ ویلا نوشهر چلک

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای لوکس در نوشهر

خرید ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر با جکوزی

خرید ویلا در نوشهر با جکوزی

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 415 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
ویلایی جنگلی در نوشهر

ویلایی جنگلی در نوشهر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در نوشهر فروشی

ویلا در نوشهر فروشی

نوشهر قیمت 310,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا چسبیده به جنگل

خرید ویلا چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا شیک در سیسنگان

خرید ویلا شیک در سیسنگان

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شمال در نوشهر

خرید ویلا در شمال در نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلاباغ نوشهرشکارگاه

ویلاباغ نوشهرشکارگاه

نوشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 516 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

فروش ویلا بااستخر در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

ویلا لوکس استخر دار سیسنگان

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا تریبلکس دید ابدی دریا

ویلا تریبلکس دید ابدی دریا

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
ویلا فروشی در ونوش

ویلا فروشی در ونوش

نوشهر قیمت 390,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر چلک

فروش ویلا لوکس نوشهر چلک

نوشهر قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی در نوشهر

خرید خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 125,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال ساحلی

خرید ویلا در شمال ساحلی

نوشهر قیمت 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در سیسنگان

ویلای فروشی در سیسنگان

نوشهر قیمت 270,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.