ویلا فروشی نوشهر در سیسنگان

ویلا فروشی نوشهر در سیسنگان

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
ویلا ساحلی داخل شهرک نوشهر

ویلا ساحلی داخل شهرک نوشهر

نوشهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در نوشهر

خرید ویلا جنگلی در نوشهر

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر ونوش

خرید ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر قیمت 470,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر لتینگان

خرید ویلا نوشهر لتینگان

نوشهر قیمت 290,000,000 تومان
 • 323 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا در چلندر نوشهر

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر قیمت 170,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخر دار نوشهر

خرید ویلا استخر دار نوشهر

نوشهر قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا تریبلکس نزدیک جنگل

خرید ویلا تریبلکس نزدیک جنگل

نوشهر قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا نوشهر نخ شمال

خرید ویلا نوشهر نخ شمال

نوشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در ونوش

خرید ویلا در ونوش

نوشهر قیمت 270,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر لتینگان

خرید ویلا در نوشهر لتینگان

نوشهر قیمت 380,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا مبله در نوشهر

خرید ویلا مبله در نوشهر

نوشهر قیمت 920,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نخ شمال

خرید ویلا در نخ شمال

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 235,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نوشهر

خرید ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 760,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای لوکس در کوهپایه

ویلای لوکس در کوهپایه

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در ونوش

خرید ویلا در ونوش

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نوشهر ونوش

خرید ویلا نوشهر ونوش

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا ساحلی نوشهر

خرید ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر قیمت 325,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی نوساز در سیسنگان

خرید ویلایی نوساز در سیسنگان

نوشهر قیمت 280,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای لوکس در نوشهر

خرید ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی اطراف نوشهر

ویلا فروشی اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 280,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال ساحلی

خرید ویلا در شمال ساحلی

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار نوشهر سیسنگان

ویلا استخردار نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 540,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی در چلندر

ویلا شهرکی در چلندر

نوشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا اکازیون در چلندر نوشهر

ویلا اکازیون در چلندر نوشهر

نوشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نوشهر چلک

فروش ویلا نوشهر چلک

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ویوی جنگل در نوشهر

ویلا با ویوی جنگل در نوشهر

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق