خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در اطراف نوشهر

فروش ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در اطراف نوشهر

خرید ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا اطراف نوشهر

خرید ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا اطراف نوشهر

خرید ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا حومه نوشهر

خرید ویلا حومه نوشهر

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سیسنگان

فروش ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا دوبلکس در نوشهر

خرید ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نوشهر نجارده

خرید ویلا نوشهر نجارده

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در اطراف نوشهر

خرید ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 720,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس در نوشهر سیسنگان

ویلا لوکس در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در وازیوار

خرید باغ ویلا در وازیوار

نوشهر قیمت 285,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در چلک

خرید ویلا باغ در چلک

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 815 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در چلک

خرید ویلای جنگلی در چلک

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید عمارت ویلایی نوشهر

خرید عمارت ویلایی نوشهر

نوشهر قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 12 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نوشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

نوشهر قیمت 380,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر

فروش ویلا با استخر

نوشهر قیمت 280,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک رویان

خرید ویلا نزدیک رویان

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در نوشهر

خرید ویلا جنگلی در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان

فروش ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق