فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا دوبلکس بااستخر در لتینگان

فروش ویلا دوبلکس بااستخر در لتینگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

فروش ویلا لوکس ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,750,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 312 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 1030 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلای مدرن در نوشهر

فروش ویلای مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در انارور

فروش ویلا دوبلکس در انارور

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در ونوش

فروش ویلا استخردار در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی

فروش ویلا استخردار شهرکی

نوشهر پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر شهرکی

فروش ویلا در نوشهر شهرکی

نوشهر پیش‌پرداخت 980,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله با جکوزی در نوشهر

فروش ویلا مبله با جکوزی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در سیسنگان

فروش ویلا استخردار در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا تریبلکس استخردار در نوشهر

ویلا تریبلکس استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در سیسنگان

فروش ویلا دوبلکس در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,900,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 970 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی در نوشهر

فروش ویلا باغ جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر جنگلی

فروش ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 215 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.