فروش ویلا نیم دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا نیم دوبلکس در نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه قدیمی حیاط دار در نوشهر

فروش خانه قدیمی حیاط دار در نوشهر

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس فروشی در نوشهر

ویلا دوبلکس فروشی در نوشهر

نوشهر قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی حیاط دار در نوشهر

خرید خانه ویلایی حیاط دار در نوشهر

نوشهر قیمت 340,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز

فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 1650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس با ویوی کوه

خرید ویلا دوبلکس با ویوی کوه

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش خانه ویلایی در چلندر

فروش خانه ویلایی در چلندر

نوشهر قیمت 345,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 670,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک رویان

فروش ویلا نزدیک رویان

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک نوشهر

خرید ویلا باغ نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1030 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در سیسنگان

فروش ویلا تریبلکس در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,260,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر مزگاه

ویلا فروشی در نوشهر مزگاه

نوشهر قیمت 860,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در چلندر

فروش خانه ویلایی در چلندر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 560,000,000 تومان
 • 187 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مبله اطراف نوشهر

خرید ویلا مبله اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در نوشهر

فروش ویلا داخل شهرک در نوشهر

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با چشم انداز جنگل

فروش ویلا با چشم انداز جنگل

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 351 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر دوبلکس

فروش ویلا اطراف نوشهر دوبلکس

نوشهر قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ویوی دریا در نوشهر

ویلا با ویوی دریا در نوشهر

نوشهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی داخل شهرک در سیسنگان

ویلا فروشی داخل شهرک در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق