فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 514 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس و جنگلی

خرید ویلا دوبلکس و جنگلی

نوشهر قیمت 3,100,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چلک

فروش ویلا در چلک

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با استخر

فروش ویلا در نوشهر با استخر

نوشهر قیمت 1,440,000,000 تومان
 • 351 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در حومه نوشهر

فروش ویلا در حومه نوشهر

نوشهر قیمت 785,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,120,000,000 تومان
 • 325 m2 زمین
 • 273 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 442 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 470,000,000 تومان
 • 436 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 425,000,000 تومان
 • 382 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 560,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک و جنگلی

فروش ویلا داخل شهرک و جنگلی

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 306 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در سیسنگان

فروش ویلا باغ در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 3500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مدرن در نوشهر

فروش ویلای مدرن در نوشهر

نوشهر قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای استخردار در نوشهر

فروش ویلای استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر سیسنگان

فروش ویلای لوکس در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس با استخر روباز

فروش ویلا دوبلکس با استخر روباز

نوشهر قیمت 2,280,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت استخردار

فروش ویلا فلت استخردار

نوشهر قیمت 870,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله ر نوشهر

فروش ویلا مبله ر نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک

فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 274 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق