خرید ویلا مدرن در شمال

خرید ویلا مدرن در شمال

نوشهر قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 4,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در نوشهر

فروش ویلا بااستخر در نوشهر

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در نوشهر

فروش باغ ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر در نوشهر

فروش ویلا با استخر در نوشهر

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 706 m2 زمین
 • 628 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 2,350,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 720,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا شیک و مدرن در چلک

ویلا شیک و مدرن در چلک

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 345 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نوشهر با جکوزی

فروش ویلا در نوشهر با جکوزی

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک دریا بااستخر

فروش ویلا نزدیک دریا بااستخر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 343 m2 زمین
 • 610 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با ویوی جنگل

خرید ویلا با ویوی جنگل

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 282 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در شمال

فروش ویلا دوبلکس در شمال

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نخ شمال

فروش ویلا در نخ شمال

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا چسبیده به جنگل

فروش ویلا چسبیده به جنگل

نوشهر قیمت 22,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا فلت داخل شهرک

خرید ویلا فلت داخل شهرک

نوشهر قیمت 420,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق