فروش ویلا در دوبلکس ونوش

فروش ویلا در دوبلکس ونوش

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ نوشهر در چلندر

فروش ویلا باغ نوشهر در چلندر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس استخردار

فروش ویلا دوبلکس استخردار

نوشهر قیمت 540,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی اطراف نوشهر

ویلا فروشی اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 420,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر قیمت 870,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 4,800,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 1350 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در نوشهر

فروش خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 211 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چلندر نوشهر

فروش ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نزدیک ونوش

فروش ویلا در نوشهر نزدیک ونوش

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در چلندر

فروش ویلا در چلندر

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در چلندر

فروش ویلا نیم پیلوت در چلندر

نوشهر قیمت 470,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 470,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا نیم پیلوت فروشی در چلندر

ویلا نیم پیلوت فروشی در چلندر

نوشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی

نوشهر قیمت 390,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی در نوشهر

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

فروش ویلا دوبلکس نزدیک جنگل

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در نوشهر

خرید ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر لتینگان

خرید ویلا در نوشهر لتینگان

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 440 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه قدیمی ویلایی در نوشهر

خرید خانه قدیمی ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر نیم پیلوت

ویلا فروشی در نوشهر نیم پیلوت

نوشهر قیمت 410,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق