فروش ویلا نوشهر در چلندر

فروش ویلا نوشهر در چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در سیسنگان

خرید ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شمال نوشهر

فروش ویلا در شمال نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر جنگلی

فروش ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر چلندر

خرید ویلا نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر ساحلی

ویلا استخردار در نوشهر ساحلی

نوشهر پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 620,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی داخل شهرک نوشهر

ویلا ساحلی داخل شهرک نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر ونوش

خرید ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در چلندر نوشهر

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 170,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخر دار نوشهر

خرید ویلا استخر دار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نوشهر

خرید ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 760,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلایی نوساز در سیسنگان

خرید ویلایی نوساز در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای لوکس در نوشهر

خرید ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی اطراف نوشهر

ویلا فروشی اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال ساحلی

خرید ویلا در شمال ساحلی

نوشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی در چلندر

ویلا شهرکی در چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا اکازیون در چلندر نوشهر

ویلا اکازیون در چلندر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نوشهر چلک

فروش ویلا نوشهر چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس در نوشهر چلک

ویلا لوکس در نوشهر چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلایی ساحلی نوشهر

خرید ویلایی ساحلی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلایی ساحلی اکازیون نوشهر

ویلایی ساحلی اکازیون نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلایی دوبلکس نوشهر

خرید ویلایی دوبلکس نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

خرید ویلا سیسنگان نزدیک دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق