خرید ویلا در نارنج بن نوشهر

خرید ویلا در نارنج بن نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نزدیک ونوش

فروش ویلا در نوشهر نزدیک ونوش

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 830,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرکی در نوشهر

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر مدرن

فروش ویلا در نوشهر مدرن

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس با ویوی جنگل

فروش ویلا دوبلکس با ویوی جنگل

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نیم پیلوت

فروش ویلا در نوشهر نیم پیلوت

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه نوشهر جنگلی

فروش ویلا حومه نوشهر جنگلی

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا نزدیک سیسنگان

فروش ویلا نزدیک سیسنگان

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان نیم پیلوت

فروش ویلا در سیسنگان نیم پیلوت

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر جنگلی

فروش ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر فلت

فروش ویلا در نوشهر فلت

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 302 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار داخل شهرک

فروش ویلا استخردار داخل شهرک

نوشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 468 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان

فروش ویلا در سیسنگان

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چلندر

فروش ویلا جنگلی در چلندر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 490 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت جنگلی در نوشهر

فروش ویلا فلت جنگلی در نوشهر

نوشهر قیمت 430,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس با ویوی جنگل

خرید ویلا دوبلکس با ویوی جنگل

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا دوبلکس شهرکی نزدیک جنگل

ویلا دوبلکس شهرکی نزدیک جنگل

نوشهر قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر در شهرک

خرید ویلا در نوشهر در شهرک

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در نوشهر

فروش خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 670,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک ساحل در چلک

فروش ویلا نزدیک ساحل در چلک

نوشهر قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مدرن نزدیک رویان

فروش ویلای مدرن نزدیک رویان

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای مدرن در نوشهر

ویلای مدرن در نوشهر

نوشهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 660 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق