خرید ویلا در نوشهر لتینگان

خرید ویلا در نوشهر لتینگان

نوشهر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1036 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در لتینگان

فروش ویلا در لتینگان

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در لتینگان

فروش ویلا در لتینگان

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی در نوشهر

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان نوشهر

خرید ویلا در سیسنگان نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر سرپوشیده

فروش ویلا با استخر سرپوشیده

نوشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 535 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا لوکس استخردار در نوشهر

خرید ویلا لوکس استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با ساحل اختصاصی

خرید ویلا با ساحل اختصاصی

نوشهر قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر وازیوار

فروش ویلا در نوشهر وازیوار

نوشهر قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شمال

فروش ویلا استخردار در شمال

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان شمال

فروش ویلا در سیسنگان شمال

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا اجاره ای نوشهر ساحلی

ویلا اجاره ای نوشهر ساحلی

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در مازندران

فروش ویلا جنگلی در مازندران

نوشهر قیمت 690,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

نوشهر قیمت 2,750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا لوکس استخردار در ونوش

ویلا لوکس استخردار در ونوش

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا باغ در ونوش

خرید ویلا باغ در ونوش

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در لتینگان

فروش ویلا در لتینگان

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نجارده

فروش ویلا در نوشهر نجارده

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چلک نوشهر

فروش ویلا در چلک نوشهر

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

نوشهر قیمت 340,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نوشهر دهکده سبز

ویلا فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه ویلایی در نوشهر

خرید خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق