خرید ویلا باغ در نور

خرید ویلا باغ در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی با استخر

خرید ویلا جنگلی با استخر

نور قیمت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 490,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال دوبلکس

ویلا فروشی در شمال دوبلکس

نور قیمت 315,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا لوکس در شمال

نور قیمت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

نور قیمت 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور قیمت 240,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در نور

خرید ویلا دوبلکس در نور

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در شمال

فروش ویلا فلت در شمال

نور قیمت 190,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور نمای رومی

خرید ویلا در نور نمای رومی

نور قیمت 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی فلت اطراف نور

ویلایی فلت اطراف نور

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس

خرید ویلا نیم دوبلکس

نور قیمت 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور شهرکی

خرید ویلا در نور شهرکی

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی فروشی در نور

ویلا جنگلی فروشی در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای جنگلی در شمال

ویلای جنگلی در شمال

نور قیمت 850,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرکی در نور

خرید ویلا شهرکی در نور

نور قیمت 225,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی دوبلکس نزدیک نور

ویلا فروشی دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 260,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا لوکس در شمال

نور قیمت 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی داخل شهرک

خرید ویلایی داخل شهرک

نور قیمت 300,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

نور قیمت 290,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق