خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور پیش‌پرداخت 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور پیش‌پرداخت 98,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 190,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نور

خرید ویلا دوبلکس نور

نور پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 165,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 165,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 320,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نور

خرید ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی با استخر

خرید ویلا جنگلی با استخر

نور پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 490,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال دوبلکس

ویلا فروشی در شمال دوبلکس

نور پیش‌پرداخت 315,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا لوکس در شمال

نور پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

نور پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور پیش‌پرداخت 240,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا دوبلکس در نور

خرید ویلا دوبلکس در نور

نور پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا فلت در شمال

فروش ویلا فلت در شمال

نور پیش‌پرداخت 190,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور نمای رومی

خرید ویلا در نور نمای رومی

نور پیش‌پرداخت 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور پیش‌پرداخت 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور پیش‌پرداخت 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور پیش‌پرداخت 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلایی فلت اطراف نور

ویلایی فلت اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

نور پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس

خرید ویلا نیم دوبلکس

نور پیش‌پرداخت 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور شهرکی

خرید ویلا در نور شهرکی

نور پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.