خرید ویلا اطراف نور

خرید ویلا اطراف نور

نور قیمت 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در شمال

خرید ویلا باغ در شمال

نور قیمت 175,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا اطراف نور

خرید ویلا اطراف نور

نور قیمت 135,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در الیمالات

خرید ویلا در الیمالات

نور قیمت 100,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در منطقه جنگلی

خرید ویلا در منطقه جنگلی

نور قیمت 125,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا الیمالات نور

خرید ویلا الیمالات نور

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در مازندران

خرید ویلا در مازندران

نور قیمت 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک

نور قیمت 230,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در لاویج

خرید ویلا در لاویج

نور قیمت 380,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در شمال جنگلی

خرید ویلا در شمال جنگلی

نور قیمت 135,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
ویلا فروشی نزدیک نور

ویلا فروشی نزدیک نور

نور قیمت 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا داخل شهرک

خرید ویلا داخل شهرک

نور قیمت 430,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا استخردار لب دریا

خرید ویلا استخردار لب دریا

نور قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 490,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال دوبلکس

ویلا فروشی در شمال دوبلکس

نور قیمت 215,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا لوکس در شمال

نور قیمت 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

نور قیمت 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور قیمت 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نور

خرید ویلا دوبلکس نور

نور قیمت 290,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در شمال

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال

نور قیمت 120,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور نمای رومی

خرید ویلا در نور نمای رومی

نور قیمت 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی فلت اطراف نور

ویلایی فلت اطراف نور

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق