خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نور شیک

ویلا فروشی در نور شیک

نور قیمت 450,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور قیمت 420,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلایی شهرکی نور

خرید ویلایی شهرکی نور

نور قیمت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلایی شهرکی نور

خرید ویلایی شهرکی نور

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی شهرکی اطراف نور

ویلایی شهرکی اطراف نور

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با نمای رومی نزدیک نور

ویلا با نمای رومی نزدیک نور

نور قیمت 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نور دوبلکس

ویلا فروشی در نور دوبلکس

نور قیمت 370,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در نور

خرید ویلا دوبلکس در نور

نور قیمت 190,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ قواره اول جنگل

ویلا باغ قواره اول جنگل

نور قیمت 210,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا فلت شمال

خرید ویلا فلت شمال

نور قیمت 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 450,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 210,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک در شمال

ویلا داخل شهرک در شمال

نور قیمت 135,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نور

خرید ویلا باغ در نور

نور قیمت 300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک نزدیک نور

ویلا داخل شهرک نزدیک نور

نور قیمت 380,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نیم پیلوت اطراف نور

ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور قیمت 140,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس فروشی در نور

ویلا دوبلکس فروشی در نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال استخردار

خرید ویلا در شمال استخردار

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا پشت پارک جنگلی نور

خرید ویلا پشت پارک جنگلی نور

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 100,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا پشت پارک جنگلی نور

ویلا پشت پارک جنگلی نور

نور قیمت 320,000,000 تومان
 • 325 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس در الیمالات نور

ویلا دوبلکس در الیمالات نور

نور قیمت 270,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای لوکس نور نزدیک دریا

ویلای لوکس نور نزدیک دریا

نور قیمت 160,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی اطراف نور

ویلا فروشی اطراف نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک استخردار

خرید ویلای شیک استخردار

نور قیمت 400,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق