ویلا لوکس تریبلکس در نور

ویلا لوکس تریبلکس در نور

نور قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا نیم دوبلکس نزدیک نور

ویلا نیم دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

نور قیمت 255,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نور قیمت 800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس

خرید ویلا نیم دوبلکس

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نزدیک نوشهر

ویلا فروشی نزدیک نوشهر

نور قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 137 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور شیک

خرید ویلا در نور شیک

نور قیمت 550,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس شمال

خرید ویلا دوبلکس شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای دوبلکس نزدیک نور

ویلای دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 270,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی نیم پیلوت نزدیک نور

ویلایی نیم پیلوت نزدیک نور

نور قیمت 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال دوبلکس رومی

خرید ویلا شمال دوبلکس رومی

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال شهرکی

خرید ویلا در شمال شهرکی

نور قیمت 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

نور قیمت 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نیم دوبلکس اطراف نور

ویلا نیم دوبلکس اطراف نور

نور قیمت 130,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلایی حیاط دار نزدیک نور

ویلایی حیاط دار نزدیک نور

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس با ویو جنگل

خرید ویلا دوبلکس با ویو جنگل

نور قیمت 220,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نور

ویلا فروشی در نور

نور قیمت 280,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی شهرکی نور

خرید ویلایی شهرکی نور

نور قیمت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلایی شهرکی نور

خرید ویلایی شهرکی نور

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی شهرکی اطراف نور

ویلایی شهرکی اطراف نور

نور قیمت 200,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با نمای رومی نزدیک نور

ویلا با نمای رومی نزدیک نور

نور قیمت 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نور دوبلکس

ویلا فروشی در نور دوبلکس

نور قیمت 370,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در نور

خرید ویلا دوبلکس در نور

نور قیمت 190,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق