خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور قیمت 280,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 100,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف نور

خرید ویلا اطراف نور

نور قیمت 270,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا داخل شهرک دوبلکس

خرید ویلا داخل شهرک دوبلکس

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی دوبلکس نزدیک نور

ویلایی دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 155,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

خرید ویلا در شمال نیم پیلوت

نور قیمت 165,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور قیمت 180,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نزدیک نور

خرید ویلا دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی دوبلکس با منظره کوه

ویلایی دوبلکس با منظره کوه

نور قیمت 195,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 260,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی اطراف نور

ویلا شهرکی اطراف نور

نور قیمت 125,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 380,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 155,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال با نمای رومی

خرید ویلا شمال با نمای رومی

نور قیمت 370,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور دوبلکس

خرید ویلا نزدیک نور دوبلکس

نور قیمت 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس نزدیک نور

ویلا دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور قیمت 350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خانه ویلایی در شمال

خانه ویلایی در شمال

نور قیمت 199,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نیم پیلوت اطراف نور

ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور قیمت 130,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با نمای سنگ و چوب

خرید ویلا با نمای سنگ و چوب

نور قیمت 125,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نیم پیلوت اطراف نور

ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور قیمت 165,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلایی دوبلکس نزدیک نور

ویلایی دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 170,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی نیم پیلوت اطراف نور

ویلایی نیم پیلوت اطراف نور

نور قیمت 120,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نزدیک نور

خرید ویلا دوبلکس نزدیک نور

نور قیمت 300,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی دوبلکس شمال

ویلا فروشی دوبلکس شمال

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نیم دوبلکس

خرید ویلا در شمال نیم دوبلکس

نور قیمت 150,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا شهرکی در شمال

نور قیمت 115,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق