فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 3,900,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 7,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر 40,000,000,000 تومان
 • 590 m2 زمین
 • 690 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش عمارت لوکس در نور

فروش عمارت لوکس در نور

نور 2,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در چمستان جنگلی دوبلکس

ویلا در چمستان جنگلی دوبلکس

چمستان 1,550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ماسال جنگلی

فروش ویلا در ماسال جنگلی

ماسال 3,700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در نور

فروش ویلا استخردار در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار جنگلی نور الیمالات

ویلا استخردار جنگلی نور الیمالات

نور 1,550,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چمستان

فروش ویلا دوبلکس در چمستان

چمستان 2,250,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر و جکوزی الیمالات نور

ویلا با استخر و جکوزی الیمالات نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 410 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز رامسر

فروش ویلا با استخر روباز رامسر

رامسر 9,500,000,000 تومان
 • 407 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ فلت در چمستان

فروش ویلا باغ فلت در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ماسال

فروش ویلا دوبلکس در ماسال

ماسال 3,000,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا جنگلی استخردار نزدیک نور

ویلا جنگلی استخردار نزدیک نور

نور 1,250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در آمل

فروش ویلا جنگلی در آمل

آمل 1,150,000,000 تومان
 • 231 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

محمود آباد 3,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس چمستان

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی نزدیک رویان

فروش ویلا جنگلی نزدیک رویان

نوشهر 28,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شهرکی در چمستان

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بابلسر نزدیک دریاکنار

فروش ویلا بابلسر نزدیک دریاکنار

بابلسر 25,000,000,000 تومان
 • 435 m2 زمین
 • 435 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

رامسر 3,500,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی لوکس در نوشهر

فروش ویلا شهرکی لوکس در نوشهر

نوشهر 55,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار داخل شهرک نور

ویلا استخردار داخل شهرک نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس نوشهر

فروش ویلا مدرن لوکس نوشهر

رویان 13,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,700,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی نور الیمالات

فروش ویلا جنگلی نور الیمالات

نور 1,000,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 3,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با جکوزی در چمستان

فروش ویلا با جکوزی در چمستان

چمستان 3,200,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا جنگلی در آمل

فروش باغ ویلا جنگلی در آمل

آمل 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر سیسنگان

ویلا استخردار در نوشهر سیسنگان

نوشهر 13,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق