فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

شهریار قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان قیمت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

کرج قیمت 580,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 128 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند قیمت 1,750,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش خانه باغ در شهریار

فروش خانه باغ در شهریار

شهریار قیمت 600,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار استخردار

فروش ویلا باغ در شهریار استخردار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 45 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در برغان استخردار

فروش ویلا در برغان استخردار

برغان قیمت 6,800,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه بااستخر

فروش ویلا در سهیلیه بااستخر

سهیلیه قیمت 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

سهیلیه قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در فیروزکوه

فروش ویلا استخردار در فیروزکوه

فیروزکوه قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

سهیلیه قیمت 990,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق