فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت 500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

فروش ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1920 m2 زمین
 • 716 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 1300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار کلاردشت

خرید ویلا استخردار کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 361 m2 زمین
 • 202 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در کلاردشت

ویلا فروشی در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 490 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در کلاردشت

فروش خانه ویلایی در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,700,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 378 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در کلاردشت

فروش ویلا شهرکی در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 122 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 376 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در کلاردشت

فروش ویلا دوبلکس در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 417 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در کلاردشت

ویلا فروشی در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا فلت در کلاردشت

فروش ویلا فلت در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در لاهو کلاردشت

فروش ویلا در لاهو کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در کلاردشت

فروش ویلا نیم پیلوت در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شیک در کلاردشت

فروش ویلا شیک در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت بالای تپه

فروش ویلا در کلاردشت بالای تپه

کلاردشت پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کلاردشت

فروش ویلا در کلاردشت

کلاردشت پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق