فروش ویلا باغ استخردار کردان

فروش ویلا باغ استخردار کردان

کردان 8,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 17,500,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در کردان

فروش ویلا مدرن در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان استخردار

فروش ویلا باغ در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف کردان

فروش ویلا با استخر اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 8,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن اطراف کردان

فروش ویلا مدرن اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در کردان

فروش ویلا مدرن در کردان

کردان پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 652 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در کردان

فروش خانه ویلایی در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 341 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

کردان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان با استخر

فروش ویلا نزدیک کردان با استخر

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در سرخاب

فروش خانه ویلایی در سرخاب

کردان پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن در کردان

فروش ویلا مدرن در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار در کردان

خرید ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در کردان

فروش ویلا با استخر روباز در کردان

کردان پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در کردان

فروش ویلا مبله استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر

فروش ویلا در کردان با استخر

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس استخردار نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف سهیلیه

فروش ویلا با استخر اطراف سهیلیه

کردان پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در کرج تهراندشت

فروش ویلا بااستخر در کرج تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 9000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در کردان

فروش ویلا بااستخر در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق