column row
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان 8,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلای لوکس در کردان

خرید ویلای لوکس در کردان

کردان 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شیک در کردان

خرید ویلا شیک در کردان

کردان 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک کردان

خرید ویلا نزدیک کردان

کردان 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک کردان

خرید ویلا نزدیک کردان

کردان 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان 500,000,000 تومان
 • 840 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان 1,550,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در طاووسیه البرز

خرید ویلا در طاووسیه البرز

کردان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در کردان کرج

خرید ویلا در کردان کرج

کردان 2,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در کردان

خرید باغ ویلا در کردان

کردان 800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی واقع در کردان

ویلا فروشی واقع در کردان

کردان 730,000,000 تومان
 • 840 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در برغان نزدیک کردان

ویلا در برغان نزدیک کردان

کردان 2,800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرک زعفرانیه کرج

خرید ویلا شهرک زعفرانیه کرج

کردان 750,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در کردان

خرید باغ ویلا در کردان

کردان 9,300,000,000 تومان
 • 9500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان 260,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف کردان

خرید ویلا اطراف کردان

کردان 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک کردان

خرید ویلا نزدیک کردان

کردان 2,700,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در کردان

ویلا فروشی در کردان

کردان 1,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان لوکس

فروش ویلا در کردان لوکس

کردان 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغچه ویلایی در کردان

فروش باغچه ویلایی در کردان

کردان 148,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ کردان (بهارک)

فروش ویلا باغ کردان (بهارک)

کردان 3,500,000,000 تومان
 • 3300 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق