فروش ویلا در چهارباغ

فروش ویلا در چهارباغ

چهار باغ قیمت 550,000,000 تومان
 • 815 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در چهارباغ

فروش ویلاباغ در چهارباغ

چهار باغ قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چهارباغ

خرید ویلا در چهارباغ

چهار باغ قیمت 350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس در چهارباغ

ویلا دوبلکس در چهارباغ

چهار باغ قیمت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چهار باغ

ویلا فروشی در چهار باغ

چهار باغ قیمت 390,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در چهارباغ

خرید ویلا در چهارباغ

چهار باغ قیمت 430,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
باغ ویلا در چهار باغ

باغ ویلا در چهار باغ

چهار باغ قیمت 510,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در شهرک الهیه کمالشهر

ویلا در شهرک الهیه کمالشهر

چهار باغ قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سرخاب کرج

خرید ویلا در سرخاب کرج

چهار باغ قیمت 500,000,000 تومان
 • 833 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در چهارباغ

فروش ویلا لوکس در چهارباغ

چهار باغ قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در شهرک افشاریه

فروش ویلا در شهرک افشاریه

چهار باغ قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا بااستخر در چهارباغ

خرید ویلا بااستخر در چهارباغ

چهار باغ قیمت 700,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چهارباغ کرج

خرید ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 8,500,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید خانه باغ اطراف کرج

خرید خانه باغ اطراف کرج

چهار باغ قیمت 300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در اطراف کرج

خرید ویلا باغ در اطراف کرج

چهار باغ قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک چهارباغ کرج

خرید ویلا نزدیک چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 1,850,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا در چهارباغ کرج

فروش باغ ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 580,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چهارباغ 1000متر

فروش ویلا در چهارباغ 1000متر

چهار باغ قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 3300 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چهار باغ کرج

فروش ویلا در چهار باغ کرج

چهار باغ قیمت 550,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق