فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,850,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 780,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,360,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,060,000,000 تومان
 • 341 m2 زمین
 • 114 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه باغ قدیمی در چمخاله

فروش خانه باغ قدیمی در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چمخاله

ویلا فروشی در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله در چمخاله

فروش ویلا مبله در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 520,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چمخاله

فروش ویلا دوبلکس در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 387 m2 زمین
 • 176 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در چمخاله فروشی

ویلا در چمخاله فروشی

چمخاله پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در چمخاله برای فروش

ویلا در چمخاله برای فروش

چمخاله پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله دوبلکس

فروش ویلا در چمخاله دوبلکس

چمخاله پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 218 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در چمخاله

فروش ویلا ساحلی در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 174 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 220,000,000 تومان
 • 175 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 260,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای ساحلی در چمخاله

فروش ویلای ساحلی در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای ساحلی در چمخاله

خرید ویلای ساحلی در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 571 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله گیلان

خرید ویلا در چمخاله گیلان

چمخاله پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله گیلان

خرید ویلا در چمخاله گیلان

چمخاله پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق