فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 950,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 780,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 940,000,000 تومان
 • 341 m2 زمین
 • 114 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 800,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,190,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 550,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در چمخاله فروشی

ویلا در چمخاله فروشی

چمخاله قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چمخاله

ویلا فروشی در چمخاله

چمخاله قیمت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,320,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در چمخاله برای فروش

ویلا در چمخاله برای فروش

چمخاله قیمت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله دوبلکس

فروش ویلا در چمخاله دوبلکس

چمخاله قیمت 550,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,550,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 218 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در چمخاله

فروش ویلا ساحلی در چمخاله

چمخاله قیمت 250,000,000 تومان
 • 174 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 220,000,000 تومان
 • 175 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 260,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمخاله

فروش ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای ساحلی در چمخاله

فروش ویلای ساحلی در چمخاله

چمخاله قیمت 300,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای ساحلی در چمخاله

خرید ویلای ساحلی در چمخاله

چمخاله قیمت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال چمخاله

خرید ویلا در شمال چمخاله

چمخاله قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله

خرید ویلا در چمخاله

چمخاله قیمت 600,000,000 تومان
 • 571 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله گیلان

خرید ویلا در چمخاله گیلان

چمخاله قیمت 480,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمخاله گیلان

خرید ویلا در چمخاله گیلان

چمخاله قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جاده ساحلی چمخاله

خرید ویلا جاده ساحلی چمخاله

چمخاله قیمت 220,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شمال چمخاله

فروش ویلا در شمال چمخاله

چمخاله قیمت 220,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق