فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس 28,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 1300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با ویو جنگل

خرید ویلا با ویو جنگل

چالوس قیمت 748,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 307 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار چالوس

فروش ویلا باغ استخردار چالوس

چالوس قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس قیمت 2,250,000,000 تومان
 • 407 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 470,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در چالوس

خرید ویلا استخردار در چالوس

چالوس قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 900,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 860,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در چالوس

فروش ویلا تریبلکس در چالوس

چالوس قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 2842 m2 زمین
 • 826 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 580,000,000 تومان
 • 302 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس قیمت 780,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چالوس

خرید ویلا در چالوس

چالوس قیمت 790,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در اطراف چالوس

خرید ویلا در اطراف چالوس

چالوس قیمت 540,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در چالوس

فروش ویلا باغ در چالوس

چالوس قیمت 397,000,000 تومان
 • 392 m2 زمین
 • 161 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای ساحلی در شمال

چالوس قیمت 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک نمک آبرود

ویلا داخل شهرک نمک آبرود

چالوس قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 335 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چالوس امام رود

خرید ویلا در چالوس امام رود

چالوس قیمت 820,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای نقلی در چالوس

خرید ویلای نقلی در چالوس

چالوس قیمت 65,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا در شمال با منظره کوه

ویلا در شمال با منظره کوه

چالوس قیمت 440,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس قیمت 320,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در چالوس

خرید ویلا ساحلی در چالوس

چالوس قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در شمال چالوس

فروش ویلا در شمال چالوس

چالوس قیمت 85,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چالوس

خرید ویلا در چالوس

چالوس قیمت 950,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق