فروش ویلا با ویو شالیزار در چمستان

فروش ویلا با ویو شالیزار در چمستان

چالوس 470,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 28,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 1300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با ویو جنگل

خرید ویلا با ویو جنگل

چالوس پیش‌پرداخت 748,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 307 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در چالوس

فروش ویلا باغ در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار چالوس

فروش ویلا باغ استخردار چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,450,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 2,250,000,000 تومان
 • 407 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 470,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در چالوس

خرید ویلا استخردار در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 860,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در چالوس

فروش ویلا تریبلکس در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 2842 m2 زمین
 • 826 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 580,000,000 تومان
 • 302 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چالوس

فروش ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چالوس

ویلا فروشی در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 780,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چالوس

خرید ویلا در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 790,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در اطراف چالوس

خرید ویلا در اطراف چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 540,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در چالوس

فروش ویلا باغ در چالوس

چالوس پیش‌پرداخت 397,000,000 تومان
 • 392 m2 زمین
 • 161 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای ساحلی در شمال

چالوس پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک نمک آبرود

ویلا داخل شهرک نمک آبرود

چالوس پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 335 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چالوس امام رود

خرید ویلا در چالوس امام رود

چالوس پیش‌پرداخت 820,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق