فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در هشتگرد

فروش ویلا باغ استخردار در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 26,000,000,000 تومان
 • 16500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت بااستخر

فروش ویلا در تهراندشت بااستخر

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب استخردار

فروش ویلا در سرخاب استخردار

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت

فروش ویلا در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در آران

فروش ویلا بااستخر در آران

هشتگرد پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سرخاب بااستخر روباز

فروش ویلا در سرخاب بااستخر روباز

هشتگرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در آران تهراندشت

فروش ویلا در آران تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در تهراندشت

فروش ویلا استخردار در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 670,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت

فروش ویلا در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 792 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب تهراندشت

فروش ویلا در سرخاب تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 560,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای مدرن لوکس در تهراندشت

فروش ویلای مدرن لوکس در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سرخاب کرج

فروش ویلا استخردار در سرخاب کرج

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخاب کرج

ویلا فروشی در سرخاب کرج

هشتگرد پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 560,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در هشتگرد

فروش ویلا باغ در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش باغ در تهراندشت

فروش باغ در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 610,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا نزدیک هشتگرد

فروش ویلا نزدیک هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در هشتگرد

خرید ویلا در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در اطراف هشتگرد

خرید ویلا در اطراف هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در هشتگرد

فروش ویلاباغ در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 4,900,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلاباغ در هشتگرد

فروش ویلاباغ در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در هشتگرد

فروش ویلا در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1760 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف هشتگرد

فروش ویلا اطراف هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در هشتگرد

ویلا فروشی در هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخاب البرز

ویلا فروشی در سرخاب البرز

هشتگرد پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت هشتگرد

فروش ویلا در تهراندشت هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه هشتگرد

خرید ویلا در سهیلیه هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 170,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در فشند هشتگرد

خرید باغ ویلا در فشند هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق