فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ در تهراندشت

فروش باغ در تهراندشت

هشتگرد قیمت 610,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا نزدیک هشتگرد

فروش ویلا نزدیک هشتگرد

هشتگرد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

هشتگرد قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در هشتگرد

خرید ویلا در هشتگرد

هشتگرد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در اطراف هشتگرد

خرید ویلا در اطراف هشتگرد

هشتگرد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ در هشتگرد

فروش باغ در هشتگرد

هشتگرد قیمت 330,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 3000 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا دوبلکس اطراف کرج

خرید ویلا دوبلکس اطراف کرج

هشتگرد قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 924 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در هشتگرد

فروش ویلاباغ در هشتگرد

هشتگرد قیمت 4,900,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلاباغ در هشتگرد

فروش ویلاباغ در هشتگرد

هشتگرد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در هشتگرد

فروش ویلا در هشتگرد

هشتگرد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1760 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف هشتگرد

فروش ویلا اطراف هشتگرد

هشتگرد قیمت 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در هشتگرد

ویلا فروشی در هشتگرد

هشتگرد قیمت 380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخاب کرج

ویلا فروشی در سرخاب کرج

هشتگرد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخاب کرج

ویلا فروشی در سرخاب کرج

هشتگرد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخاب البرز

ویلا فروشی در سرخاب البرز

هشتگرد قیمت 300,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت هشتگرد

فروش ویلا در تهراندشت هشتگرد

هشتگرد قیمت 600,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه هشتگرد

خرید ویلا در سهیلیه هشتگرد

هشتگرد قیمت 170,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در فشند هشتگرد

خرید باغ ویلا در فشند هشتگرد

هشتگرد قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس مدرن

فروش ویلای لوکس مدرن

هشتگرد قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار اطراف کرج

ویلا استخردار اطراف کرج

هشتگرد قیمت 900,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در هشتگرد

خرید باغ ویلا در هشتگرد

هشتگرد قیمت 900,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
باغ ویلای فروشی در هشتگرد

باغ ویلای فروشی در هشتگرد

هشتگرد قیمت 560,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در هشتگرد

فروش ویلا در هشتگرد

هشتگرد قیمت 140,000,000 تومان
 • 643 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق