فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود 6,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود 5,500,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لاکچری در نمک آبرود

ویلا لاکچری در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 4700 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلای مبله در نمک آبرود

خرید ویلای مبله در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نمک آبرود

فروش ویلا دوبلکس در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 376 m2 زمین
 • 215 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در نمک آبرود

فروش ویلا تریبلکس در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 355 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 371 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در نمک ابرود

فروش ویلا استخردار در نمک ابرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا دوبلکس فروشی در نمک آبرود

ویلا دوبلکس فروشی در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در نمک آبرود

فروش ویلا تریبلکس در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 840,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 322 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در نمک ابرود

خرید ویلا شمال در نمک ابرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 3,600,000,000 تومان
 • 412 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نمک آبرود

خرید ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نمک آبرود

خرید ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دریانوردان میانکی

فروش ویلا دریانوردان میانکی

نمک آبرود پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک به نمک آبرود

خرید ویلا نزدیک به نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 290,000,000 تومان
 • 213 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال نمک آبرود

خرید ویلا در شمال نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شهرک دریانوردان

خرید ویلا در شهرک دریانوردان

نمک آبرود پیش‌پرداخت 2,750,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • 512 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نمک آبرود

خرید ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی شمال

فروش ویلا جنگلی شمال

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در شمال

فروش ویلای دوبلکس در شمال

نمک آبرود پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا تریبلکس نمک آبرود

ویلا تریبلکس نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در شمال نمک آبرود

فروش ویلا در شمال نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نمک آبرود

فروش ویلا در نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 607 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نمک آبرود

فروش ویلا نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شمال در نمک ابرود

فروش ویلا شمال در نمک ابرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 360,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چالوس

فروش ویلا دوبلکس در چالوس

نمک آبرود پیش‌پرداخت 449,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق