column row
خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

محمد شهر 1,800,000,000 تومان
 • 1173 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت رویایی در محمد شهر

عمارت رویایی در محمد شهر

محمد شهر 10,000,000,000 تومان
 • 4375 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 2,300,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا درمحمدشهر

فروش باغ ویلا درمحمدشهر

محمد شهر 8,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس در محمدشهر کرج

عمارت لوکس در محمدشهر کرج

محمد شهر 10,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

محمد شهر 9,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

محمد شهر 3,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا لوکس محمدشهر

خرید ویلا لوکس محمدشهر

محمد شهر 950,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا درشهرک زیبادشت

خرید باغ ویلا درشهرک زیبادشت

محمد شهر 3,200,000,000 تومان
 • 1990 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
باغ ویلا در مجموعه ویلایی

باغ ویلا در مجموعه ویلایی

محمد شهر 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 3,200,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا استخردار

خرید باغ ویلا استخردار

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 2,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 2,300,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 1,200,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 1,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس در محمدشهر

خرید ویلا لوکس در محمدشهر

محمد شهر 1,400,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 2,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ با 2 ویلا محمدشهر

خرید باغ با 2 ویلا محمدشهر

محمد شهر 3,500,000,000 تومان
 • 2880 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ عمارت در محمدشهر

خرید باغ عمارت در محمدشهر

محمد شهر 6,000,000,000 تومان
 • 5300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 5,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 2,000,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 2,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمدشهر کرج

خرید ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر کرج

فروش ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر 1,500,000,000 تومان
 • 1631 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در محمد شهرکرج

فروش باغ ویلا در محمد شهرکرج

محمد شهر 2,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق