فروش باغ ویلا درمحمدشهر

فروش باغ ویلا درمحمدشهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 14,000,000,000 تومان
 • 4375 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس در محمدشهر کرج

عمارت لوکس در محمدشهر کرج

محمد شهر قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

محمد شهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ محمدشهر

فروش ویلاباغ محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,700,000,000 تومان
 • 1430 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,200,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر

فروش ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مدرن در زیباشهر

خرید ویلا مدرن در زیباشهر

محمد شهر قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1810 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلاباغ در محمدشهر

فروش ویلاباغ در محمدشهر

محمد شهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 654 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر

فروش ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 1023 m2 زمین
 • 255 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در محمد شهر

خرید باغ ویلا در محمد شهر

محمد شهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا کرج محمدشهر

خرید باغ ویلا کرج محمدشهر

محمد شهر قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

محمد شهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1173 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

محمد شهر قیمت 9,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا درشهرک زیبادشت

خرید باغ ویلا درشهرک زیبادشت

محمد شهر قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1990 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروخته شد.
باغ ویلا در مجموعه ویلایی

باغ ویلا در مجموعه ویلایی

محمد شهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا استخردار

خرید باغ ویلا استخردار

محمد شهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ با 2 ویلا محمدشهر

خرید باغ با 2 ویلا محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2880 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ عمارت در محمدشهر

خرید باغ عمارت در محمدشهر

محمد شهر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 5300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.