فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر

فروش ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,000,000,000 تومان
 • 3400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در محمد شهر

ویلا فروشی در محمد شهر

محمد شهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ محمدشهر

فروش ویلاباغ محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,700,000,000 تومان
 • 1430 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,200,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر

فروش ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مدرن در زیباشهر

خرید ویلا مدرن در زیباشهر

محمد شهر قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1810 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلاباغ در محمدشهر

فروش ویلاباغ در محمدشهر

محمد شهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 654 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در محمد شهر

خرید باغ ویلا در محمد شهر

محمد شهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا کرج محمدشهر

خرید باغ ویلا کرج محمدشهر

محمد شهر قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

خرید ویلا در محمدشهر بااستخر

محمد شهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1173 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

خرید باغ ویلا لوکس اطراف کرج

محمد شهر قیمت 9,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

خرید باغ ویلا لوکس محمدشهر

محمد شهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر کرج

فروش باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2770 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر کرج

فروش باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 2770 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در عباس آباد کرج

فروش ویلا در عباس آباد کرج

محمد شهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق