خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت 8,000,000,000 تومان
 • 4100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا در صفادشت

خرید ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در صفادشت

خرید ویلا باغ در صفادشت

صفادشت قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ویلادشت

خرید باغ ویلا در ویلادشت

صفادشت قیمت 850,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

صفادشت قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 3350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا بااستخر نزدیک شهریار

ویلا بااستخر نزدیک شهریار

صفادشت قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 2902 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,412,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در صفادشت

خرید ویلا باغ در صفادشت

صفادشت قیمت 750,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ استخر دار

خرید ویلا باغ استخر دار

صفادشت قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا استخر دار

خرید باغ ویلا استخر دار

صفادشت قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در مردآباد کرج

فروش باغ ویلا در مردآباد کرج

صفادشت قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در خوشنام

خرید ویلا باغ در خوشنام

صفادشت قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در خوشنام

خرید باغ ویلا در خوشنام

صفادشت قیمت 1,175,000,000 تومان
 • 1175 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا بااستخر خوشنام

خرید باغ ویلا بااستخر خوشنام

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 4800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 2850 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

صفادشت قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در خوشنام

خرید باغ ویلا در خوشنام

صفادشت قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 2700 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

صفادشت قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 385 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا با استخر ویلادشت

خرید ویلا با استخر ویلادشت

صفادشت قیمت 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار

خرید ویلا باغ استخردار

صفادشت قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در خوشنام

خرید باغ ویلا در خوشنام

صفادشت قیمت 950,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 4060 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا بااستخر در شهریار

خرید ویلا بااستخر در شهریار

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق