ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار نزدیک تهران

خرید ویلا استخردار نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,750,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در شهریار با استخر روباز

فروش ویلا در شهریار با استخر روباز

شهریار پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر و باغ در شهریار

فروش ویلا با استخر و باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 10,500,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار شهریار

فروش ویلا باغ استخردار شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در باغستان شهریار

فروش ویلا بااستخر در باغستان شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در شهریار

فروش ویلا مبله استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1822 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شیک بااستخر روباز در شهریار

فروش ویلا شیک بااستخر روباز در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شیک استخردار در شهریار

فروش ویلا شیک استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 705 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق