خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 11,000,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,450,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 181 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 3,300,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

شهریار قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در شهریار

فروش باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار قیمت 460,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 400,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 2620 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا بااستخر شهریار

خرید باغ ویلا بااستخر شهریار

شهریار قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 1460 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 1350 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 650,000,000 تومان
 • 1870 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 990 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 700,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق