فروش ویلای لوکس در شهریار

فروش ویلای لوکس در شهریار

شهریار 2,200,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 181 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلای لوکس در شهریار

خرید باغ ویلای لوکس در شهریار

شهریار 7,000,000,000 تومان
 • 1060 m2 زمین
 • 825 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 3,300,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ با استخر در شهریار

خرید ویلا باغ با استخر در شهریار

شهریار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 2280 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شهریار بااستخر

خرید ویلا در شهریار بااستخر

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار و مدرن نزدیک تهران

خرید ویلا استخردار و مدرن نزدیک تهران

شهریار قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا 2 استخره در شهریار

فروش ویلا 2 استخره در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
باغ ویلا با استخر در شهریار

باغ ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 750,000,000 تومان
 • 408 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

شهریار قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1065 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در شهریار با استخر

فروش ویلا در شهریار با استخر

شهریار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در شهریار استخردار

فروش ویلا در شهریار استخردار

شهریار قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 2070 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 600,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک شهریار

فروش ویلا استخردار نزدیک شهریار

شهریار قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با اشتخر روباز در شهریار

فروش ویلا با اشتخر روباز در شهریار

شهریار قیمت 770,000,000 تومان
 • 770 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ فروشی در شهریار

ویلا باغ فروشی در شهریار

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1020 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق