خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 2,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 3,300,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

باغ ویلای شیک 2000متر شهریار

شهریار قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
باغ ویلا در شهریار استخردار

باغ ویلا در شهریار استخردار

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 600,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا نزدیک شهریار

خرید باغ ویلا نزدیک شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
باغ ویلای اکازیون در شهریار

باغ ویلای اکازیون در شهریار

شهریار قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 370,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا حومه شهریار

خرید باغ ویلا حومه شهریار

شهریار قیمت 360,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در شهریار

خرید ویلا در شهریار

شهریار قیمت 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در شهریار

فروش باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار قیمت 460,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا لوکس بااستخر

خرید باغ ویلا لوکس بااستخر

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

خرید باغ ویلا لوکس در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 400,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 2620 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 870,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 181 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 600,000,000 تومان
 • 860 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق