فروش ویلا مدرن در سهیلیه

فروش ویلا مدرن در سهیلیه

سهیلیه 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه 2,200,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار سهیلیه کرج

فروش ویلا استخردار سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار سرخاب کرج

فروش ویلا استخردار سرخاب کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا مدرن استخردار سهیلیه کرج

ویلا مدرن استخردار سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,700,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,250,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت کرج

فروش ویلا در تهراندشت کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک سهیلیه کرج

فروش ویلا نزدیک سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,700,000,000 تومان
 • 552 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ استخردار در سنقر آباد کرج

ویلا باغ استخردار در سنقر آباد کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش خانه ویلایی در سهیلیه

فروش خانه ویلایی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 195 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار کرج آران

فروش ویلا استخردار کرج آران

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت استخردار سهیلیه

فروش ویلا فلت استخردار سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در سهیلیه

فروش ویلا لوکس در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن سهیلیه

فروش ویلا لوکس مدرن سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 710 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در کرج تهراندشت

ویلا استخردار در کرج تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خانه باغ استخردار در سهیلیه

خانه باغ استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 870,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز سهیلیه

فروش ویلا با استخر روباز سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 4800 m2 زمین
 • 48 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر روباز در سهیلیه

ویلا با استخر روباز در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر در سهیلیه کرج

ویلا با استخر در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق