فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه 6,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 465 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در سهیلیه

فروش خانه ویلایی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 370,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در کردان بااستخر

فروش ویلا باغ در کردان بااستخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 521 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 355 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا با استخر در تهراندشت

فروش ویلا با استخر در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 980,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در سهلیه

فروش ویلا استخردار در سهلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی در سهیلیه

فروش ویلا استخردار شهرکی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر و باغ در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر و باغ در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 760,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف کرج

فروش ویلا اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت استخردار اطراف کرج

فروش ویلا فلت استخردار اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در سهیلیه

فروش ویلا فلت در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا باغ استخردار نزدیک کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,450,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف کرج

فروش ویلا اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 870,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق