فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 255,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 465 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 890,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 730,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 740 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در سهیلیه

خرید ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در سهیلیه

فروش ویلا فلت در سهیلیه

سهیلیه قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه

خرید ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 590,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 620,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 430,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 430,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در سهیلیه

خرید ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 420,000,000 تومان
 • 1040 m2 زمین
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 240,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در سهیلیه

خرید ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 375,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ در سهیلیه

خرید ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 790,000,000 تومان
 • 940 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در سهیلیه

فروش باغ ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 538,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
ویلا فروشی در سهیلیه

ویلا فروشی در سهیلیه

سهیلیه قیمت 240,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سهلیه

فروش ویلا در سهلیه

سهیلیه قیمت 420,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 420,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در سهیلیه

خرید ویلا دوبلکس در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نزدیکی کرج

فروش ویلا در نزدیکی کرج

سهیلیه قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه کرج

خرید ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه کرج

خرید ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس کوهستانی

خرید ویلای لوکس کوهستانی

سهیلیه قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا اطراف البرز

خرید باغ ویلا اطراف البرز

سهیلیه قیمت 350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق