فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 590,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 610,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه قیمت 740,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 510,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه قیمت 480,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

سهیلیه قیمت 940,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 440,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 360,000,000 تومان
 • 335 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا تریبلکس در سهیلیه

فروش باغ ویلا تریبلکس در سهیلیه

سهیلیه قیمت 11,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 410,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 785 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 390,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 520,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 700,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 490,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 600,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 270,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 600,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 950,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 490,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 465 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 890,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 730,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 740 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق