فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

سهیلیه 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت با استخر

فروش ویلا در تهراندشت با استخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت کرج

فروش ویلا در تهراندشت کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,780,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در رامجین کرج

فروش ویلا استخردار در رامجین کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار اطراف سهیلیه کرج

خرید ویلا استخردار اطراف سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در تهراندشت

فروش ویلا استخردار در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف کردان

فروش ویلا اطراف کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,600,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در تهراندشت کرج

فروش ویلا استخردار در تهراندشت کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کرج تهراندشت

فروش ویلا استخردار در کرج تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه بااستخر

فروش ویلا باغ در سهیلیه بااستخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,400,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف کرج

فروش ویلا با استخر اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در سهیلیه

فروش ویلا مدرن در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر اطراف سهیلیه

خرید ویلا با استخر اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک سهیلیه

فروش ویلا نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف کرج

فروش ویلا استخردار اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سهیلیه

ویلا فروشی در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 433 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در منطقه سهیلیه

فروش ویلا در منطقه سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق