فروش ویلا در آغچه حصار کرج

فروش ویلا در آغچه حصار کرج

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

سهیلیه قیمت 520,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 570,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سرخاب

فروش ویلا باغ در سرخاب

سهیلیه قیمت 900,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 900,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

سهیلیه قیمت 370,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در سهیلیه

فروش ویلا با استخر روباز در سهیلیه

سهیلیه قیمت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار فروشی اطراف کرج

ویلا استخردار فروشی اطراف کرج

سهیلیه قیمت 690,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 560,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در سهیلیه کرج

فروش ویلا دوبلکس در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در سهیلیه کرج

خرید ویلا استخردار در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 615,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در اطراف تهران در سهیلیه

فروش ویلا در اطراف تهران در سهیلیه

سهیلیه قیمت 600,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سهیلیه

ویلا فروشی در سهیلیه

سهیلیه قیمت 700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 590,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 610,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه قیمت 740,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 510,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه قیمت 480,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

ویلا استخردار در سهیلیه فروشی

سهیلیه قیمت 940,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 440,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 360,000,000 تومان
 • 335 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا تریبلکس در سهیلیه

فروش باغ ویلا تریبلکس در سهیلیه

سهیلیه قیمت 11,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 410,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 785 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 390,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق