فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف کرج

فروش ویلا اطراف کرج

سهیلیه قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

سهیلیه قیمت 890,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه قیمت 1,050,000,000 تومان
 • 725 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه قیمت 870,000,000 تومان
 • 454 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 770,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهلیه

فروش ویلا استخردار در سهلیه

سهیلیه قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در سهیلیه کرج

فروش خانه ویلایی در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 495,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 840,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 770,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه قیمت 700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج بااستخر

فروش ویلا در سهیلیه کرج بااستخر

سهیلیه قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 810 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در سهیلیه

خرید ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه قیمت 690,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

سهیلیه قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 خرید ویلا در زعفرانیه کرج

خرید ویلا در زعفرانیه کرج

سهیلیه قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 720,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه قیمت 580,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 860,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه قیمت 880,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه قیمت 830,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 850,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چهارباغ استخردار

فروش ویلا در چهارباغ استخردار

سهیلیه قیمت 830,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سرخاب

فروش ویلا باغ در سرخاب

سهیلیه قیمت 900,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 900,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

سهیلیه قیمت 370,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 560,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق