فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه با استخر روباز

خرید ویلا در سهیلیه با استخر روباز

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با حیاط و استخر در سهیلیه

فروش ویلا با حیاط و استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا مبله استخردار نزدیک کرج

ویلا مبله استخردار نزدیک کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر روباز در سهیلیه

فروش ویلا بااستخر روباز در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 613 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر سرپوشیده در سهیلیه

ویلا با استخر سرپوشیده در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا لوکس استخردار در تهراندشت

ویلا لوکس استخردار در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در تهراندشت

فروش ویلا استخردار در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ لوکس استخردار در تهراندشت

ویلا باغ لوکس استخردار در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,350,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در تهراندشت

فروش ویلا با استخر روباز در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهلیه

فروش ویلا استخردار در سهلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,850,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 740 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت

فروش ویلا در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در سهیلیه

فروش ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در سهیلیه

فروش ویلا باغ استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله با استخر نزدیک تهران

فروش ویلا مبله با استخر نزدیک تهران

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس نزدیک سیهلیه

فروش ویلای لوکس نزدیک سیهلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نزدیک سهیلیه

فروش ویلا با استخر روباز نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,480,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف کرج

فروش ویلا اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار سهیلیه

فروش ویلا استخردار سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق