فروش ویلا در نزدیکی کرج

فروش ویلا در نزدیکی کرج

سهیلیه قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خریدباغ ویلا در سهیلیه کرج

خریدباغ ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 45 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه کرج

خرید ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه کرج

خرید ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس کوهستانی

خرید ویلای لوکس کوهستانی

سهیلیه قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا اطراف البرز

خرید باغ ویلا اطراف البرز

سهیلیه قیمت 350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
باغ ویلا در سهلیه کرج

باغ ویلا در سهلیه کرج

سهیلیه قیمت 260,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا شهرک زعفرانیه کرج

خرید ویلا شهرک زعفرانیه کرج

سهیلیه قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در سهیلیه کرج

خرید ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 770,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 خرید ویلا در زعفرانیه کرج

خرید ویلا در زعفرانیه کرج

سهیلیه قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سهیلیه کرج

خرید ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 550,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا -شهرک زعفرانیه کرج

فروش ویلا -شهرک زعفرانیه کرج

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 130,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در کرج

فروش ویلا استخردار در کرج

سهیلیه قیمت 550,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق