فروش ویلا در متل قو داخل شهرک

فروش ویلا در متل قو داخل شهرک

سلمانشهر (متل قو) 3,900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ فروشی در متل قو

ویلا باغ فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 166 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا لوکس در متل قو سی سرا

ویلا لوکس در متل قو سی سرا

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در متل قو

فروش ویلا مبله در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 2,550,000,000 تومان
 • 211 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 60,000,000,000 تومان
 • 12000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا فلت در متل قو

فروش ویلا فلت در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در متل قو

فروش ویلا لوکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سلمانشهر

فروش ویلا در سلمانشهر

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در متل قو

فروش ویلا داخل شهرک در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 2,950,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در متلقو

فروش ویلا استخردار در متلقو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 323 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در متل قو

فروش ویلا باغ در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 763 m2 زمین
 • 262 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در متل قو

فروش ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,025,000,000 تومان
 • 575 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در متل قو

فروش ویلا دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با سونا و جکوزی در متل قو

ویلا با سونا و جکوزی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در متل قو

ویلا لوکس استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 710 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 710 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 6,390,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در متل قو

فروش ویلا فلت در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 590,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در متل قو

فروش ویلا دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در متل قو

فروش ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در متل قو

فروش ویلا دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای جنگلی در متل قو

فروش ویلای جنگلی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1160 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق