خرید ویلای تریبلکس در متل قو

خرید ویلای تریبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 441 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید عمارت فوق لوکس متل قو

خرید عمارت فوق لوکس متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 33,000,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • 3400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 11 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در متل قو

فروش ویلا داخل شهرک در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا باغ فروشی در متل قو

ویلا باغ فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک متل قو

فروش ویلا نزدیک متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ فروشی در متل قو

ویلا باغ فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 924 m2 زمین
 • 374 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در متل قو سی سرا

فروش ویلا در متل قو سی سرا

سلمانشهر (متل قو) قیمت 780,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در مت قو

فروش ویلا در مت قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 3,400,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای دوبلکس در متل قو

ویلای دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 321 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,850,000,000 تومان
 • 324 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 27,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 5000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 10 اتاق
فروش ویلا در سلمانشهر

فروش ویلا در سلمانشهر

سلمانشهر (متل قو) قیمت 300,000,000 تومان
 • 237 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 800,000,000 تومان
 • 257 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در متل قو

خرید ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 600,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,130,000,000 تومان
 • 588 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا در متل قو فروشی

ویلا در متل قو فروشی

سلمانشهر (متل قو) قیمت 370,000,000 تومان
 • 325 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در متل قو شهرکی

خرید ویلا در متل قو شهرکی

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1860 m2 زمین
 • 485 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا استخردار در متل قو

خرید ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با منظره دریا در متل قو

ویلا با منظره دریا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 900,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در متل قو

خرید ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 300,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در متل قو

خرید ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 935,000,000 تومان
 • 609 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق