فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) 3,600,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در متل قو استخردار

فروش ویلا لوکس در متل قو استخردار

سلمانشهر (متل قو) 12,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 440 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید عمارت فوق لوکس متل قو

خرید عمارت فوق لوکس متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 33,000,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • 3400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 11 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک سلمانشهر

فروش ویلا نزدیک سلمانشهر

سلمانشهر (متل قو) قیمت 650,000,000 تومان
 • 237 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 60,000,000,000 تومان
 • 12000 m2 زمین
 • 4000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 14 اتاق
فروش ویلا در متل قو با ساحل اختصاصی

فروش ویلا در متل قو با ساحل اختصاصی

سلمانشهر (متل قو) قیمت 25,000,000,000 تومان
 • 5600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در متل قو

فروش ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 4,200,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در متل قو

فروش ویلا دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای لوکس محدوده متل قو

فروش ویلای لوکس محدوده متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ فروشی در متل قو

ویلا باغ فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا باغ فروشی در متل قو

ویلا باغ فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 924 m2 زمین
 • 374 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در متل قو سی سرا

فروش ویلا در متل قو سی سرا

سلمانشهر (متل قو) قیمت 780,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در مت قو

فروش ویلا در مت قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 3,400,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

فروش ویلا لوکس استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای دوبلکس در متل قو

ویلای دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 321 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,850,000,000 تومان
 • 324 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 27,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 5000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 10 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 800,000,000 تومان
 • 257 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در متل قو

خرید ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 600,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,130,000,000 تومان
 • 588 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا در متل قو فروشی

ویلا در متل قو فروشی

سلمانشهر (متل قو) قیمت 370,000,000 تومان
 • 325 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در متل قو شهرکی

خرید ویلا در متل قو شهرکی

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در متل قو

فروش ویلا در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1860 m2 زمین
 • 485 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا استخردار در متل قو

خرید ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) قیمت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق