فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود 950,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود استخردار

فروش ویلا در سرخرود استخردار

سرخرود 1,200,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک در سرخرود

خرید ویلا در شهرک در سرخرود

سرخرود قیمت 550,000,000 تومان
 • 606 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

سرخرود قیمت 615,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

سرخرود قیمت 616,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 605,000,000 تومان
 • 643 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی در سرخرود

ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 420,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 220,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 450,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 580,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 420,000,000 تومان
 • 207 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 380,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود قیمت 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود قیمت 720,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک خانه دریا

خرید ویلای شیک خانه دریا

سرخرود قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در سرخرود

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 650,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای ساحلی در سرخرود

فروش ویلای ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 380,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در سرخرود

فروش ویلا فلت در سرخرود

سرخرود قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 500,000,000 تومان
 • 247 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در سرخرود درویش آباد

خرید ویلا در سرخرود درویش آباد

سرخرود قیمت 650,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 450,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در سرخرود

فروش ویلا بااستخر در سرخرود

سرخرود قیمت 440,000,000 تومان
 • 227 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخرود داخل شهرک

فروش ویلا در سرخرود داخل شهرک

سرخرود قیمت 460,000,000 تومان
 • 252 m2 زمین
 • 187 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در درویش آباد

فروش ویلا در درویش آباد

سرخرود قیمت 470,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 780,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 193 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در سرخرود

فروش ویلا داخل شهرک در سرخرود

سرخرود قیمت 580,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در درویش آباد سرخرود

خرید ویلا در درویش آباد سرخرود

سرخرود قیمت 600,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود دوبلکس

فروش ویلا در سرخرود دوبلکس

سرخرود قیمت 680,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 540,000,000 تومان
 • 115 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

سرخرود قیمت 750,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق