فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شهرک در سرخرود

خرید ویلا در شهرک در سرخرود

سرخرود قیمت 550,000,000 تومان
 • 606 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

ویلا فروشی در سرخرود شهرکی

سرخرود قیمت 615,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

خرید ویلا دوبلکس در سرخرود

سرخرود قیمت 616,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 605,000,000 تومان
 • 643 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی در سرخرود

ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 420,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 220,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 450,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 580,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 420,000,000 تومان
 • 207 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 380,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود قیمت 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود قیمت 720,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک خانه دریا

خرید ویلای شیک خانه دریا

سرخرود قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در سرخرود

خرید ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 650,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای ساحلی در سرخرود

فروش ویلای ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 380,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لب دریا با استخر روباز

فروش ویلا لب دریا با استخر روباز

سرخرود قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در سرخرود

فروش ویلا فلت در سرخرود

سرخرود قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در سرخرود

فروش ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 950,000,000 تومان
 • 211 m2 زمین
 • 147 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 750,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سرخرود

فروش ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک سرخرود داخل شهرک

فروش ویلا نزدیک سرخرود داخل شهرک

سرخرود قیمت 580,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در سرخرود درویش آباد

خرید ویلا در سرخرود درویش آباد

سرخرود قیمت 700,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سرخرود

فروش ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در سرخرود

ویلا فروشی در سرخرود

سرخرود قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود قیمت 750,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی در سرخرود

فروش ویلا ساحلی در سرخرود

سرخرود قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در سرخرود

خرید ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود قیمت 750,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق