column row
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 195,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی زیباکنار

خرید ویلا شهرکی زیباکنار

زیباکنار 215,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در زیباکنار منطقه آزاد

ویلا در زیباکنار منطقه آزاد

زیباکنار 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 378 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 234 m2 زمین
 • 92 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی زیباکنار شمال

ویلا شهرکی زیباکنار شمال

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس زیباکنار

خرید ویلا دوبلکس زیباکنار

زیباکنار 220,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی زیباکنار

خرید ویلا ساحلی زیباکنار

زیباکنار 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا 805 متر در انزلی

ویلا 805 متر در انزلی

زیباکنار 1,600,000,000 تومان
 • 805 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی ارزان در زیباکنار

ویلا ساحلی ارزان در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 168 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 145,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 230,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار ساحلی

خرید ویلا در زیباکنار ساحلی

زیباکنار 500,000,000 تومان
 • 1450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 200,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 190,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوساز در زیباکنار

خرید ویلا نوساز در زیباکنار

زیباکنار 180,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 88 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا زیباکنار جنگلی

خرید ویلا زیباکنار جنگلی

زیباکنار 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در منطقه آزاد زیباکنار

ویلا در منطقه آزاد زیباکنار

زیباکنار 240,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 102 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار زیباکنار

خرید ویلا استخردار زیباکنار

زیباکنار 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا گیلان در زیباکنار

خرید ویلا گیلان در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 352 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا جنگلی تریبلکس زیباکنار

ویلا جنگلی تریبلکس زیباکنار

زیباکنار 340,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال زیباکنار

خرید ویلا در شمال زیباکنار

زیباکنار 220,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق