column row
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 450,000,000 تومان
 • 378 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 234 m2 زمین
 • 92 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

خرید ویلا شهرکی در زیباکنار

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس جنگلی زیباکنار

ویلا دوبلکس جنگلی زیباکنار

زیباکنار 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا زیباکنار گیلان

خرید ویلا زیباکنار گیلان

زیباکنار 350,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 155,000,000 تومان
 • 234 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 185,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار فلت

خرید ویلا در زیباکنار فلت

زیباکنار 135,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای نوساز در زیباکنار

فروش ویلای نوساز در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار 190,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار 135,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال گیلان

خرید ویلا در شمال گیلان

زیباکنار 2,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار ارزان

خرید ویلا در زیباکنار ارزان

زیباکنار 135,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 180,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در زیباکنار

خرید ویلا باغ در زیباکنار

زیباکنار 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 620,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس زیباکنار

خرید ویلای لوکس زیباکنار

زیباکنار 270,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 94 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 550,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا ساحلی در شمال زیباکنار

ویلا ساحلی در شمال زیباکنار

زیباکنار 250,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در زیباکنار

خرید ویلا دوبلکس در زیباکنار

زیباکنار 230,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار دوبلکس

خرید ویلا در زیباکنار دوبلکس

زیباکنار 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در زیباکنار

ویلا فروشی در زیباکنار

زیباکنار 170,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق