ویلای سوپر لوکس نزدیک رویان

ویلای سوپر لوکس نزدیک رویان

رویان 5,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 400,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در رویان

فروش ویلا استخردار در رویان

رویان 700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در اطراف نوشهر

خرید ویلا در اطراف نوشهر

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا نزدیک رویان سیاهرود

ویلا نزدیک رویان سیاهرود

رویان 880,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا اکازیون در رویان

خرید ویلا اکازیون در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در رویان

فروش ویلا ساحلی در رویان

رویان 2,800,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان دریابیشه

خرید ویلا در رویان دریابیشه

رویان 550,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا فروشی در ونوش شیک

ویلا فروشی در ونوش شیک

رویان 650,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 6,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان دریابیشه

خرید ویلا در رویان دریابیشه

رویان قیمت 850,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در اطراف رویان

خرید ویلا در اطراف رویان

رویان قیمت 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای نوساز در رویان

خرید ویلای نوساز در رویان

رویان قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای مبله در وازیوار

خرید ویلای مبله در وازیوار

رویان قیمت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای شهرکی رویان

خرید ویلای شهرکی رویان

رویان قیمت 500,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک رویان

خرید ویلا نزدیک رویان

رویان قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 490,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 450,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوساز شهرک توسکا

خرید ویلا نوساز شهرک توسکا

رویان قیمت 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان نزدیک دریا

خرید ویلا رویان نزدیک دریا

رویان قیمت 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال رویان

خرید ویلا شمال رویان

رویان قیمت 520,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا شهرکی در رویان سیاهرود

ویلا شهرکی در رویان سیاهرود

رویان قیمت 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نزدیک رویان ونوش

ویلا نزدیک رویان ونوش

رویان قیمت 540,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 950,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

رویان قیمت 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ جنگلی در رویان

ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان قیمت 650,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک در سیسنگان

ویلا شیک در سیسنگان

رویان قیمت 530,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا شهرکی در ونوش

خرید ویلا شهرکی در ونوش

رویان قیمت 350,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا در ونوش فروشی

ویلا در ونوش فروشی

رویان قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا شیک در رویان سیاهرود

ویلا شیک در رویان سیاهرود

رویان قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

رویان قیمت 520,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 1,080,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 303 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی نزدیک رویان

ویلا جنگلی نزدیک رویان

رویان قیمت 600,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

رویان قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در ونوش فروشی

ویلا استخردار در ونوش فروشی

رویان قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک رویان

خرید ویلا باغ نزدیک رویان

رویان قیمت 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق