column row
خرید ویلا در رویان دریابیشه

خرید ویلا در رویان دریابیشه

رویان 850,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شیک در شمال شهرک

خرید ویلا شیک در شمال شهرک

رویان 535,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مدرن رویان

فروش ویلای مدرن رویان

رویان 700,000,000 تومان
 • 257 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ شیک در رویان

ویلا باغ شیک در رویان

رویان 550,000,000 تومان
 • 1270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 530,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک و مدرن رویان

ویلا شیک و مدرن رویان

رویان 650,000,000 تومان
 • 362 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی رویان

خرید ویلا جنگلی رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی در رویان سیاهرود

ویلا شهرکی در رویان سیاهرود

رویان 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نزدیک رویان ونوش

ویلا نزدیک رویان ونوش

رویان 540,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 950,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

رویان 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ جنگلی در رویان

ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان 650,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک در سیسنگان

ویلا شیک در سیسنگان

رویان 530,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ونوش

خرید ویلا شهرکی در ونوش

رویان 350,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نزدیک رویان سیاهرود

ویلا نزدیک رویان سیاهرود

رویان 880,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در ونوش فروشی

ویلا در ونوش فروشی

رویان 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا شیک در رویان سیاهرود

ویلا شیک در رویان سیاهرود

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

رویان 520,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,080,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 303 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی نزدیک رویان

ویلا جنگلی نزدیک رویان

رویان 600,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

رویان 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در ونوش فروشی

ویلا استخردار در ونوش فروشی

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک رویان

خرید ویلا باغ نزدیک رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان سیاهرود

خرید ویلا در رویان سیاهرود

رویان 2,200,000,000 تومان
 • 1180 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مبله نزدیک رویان

خرید ویلا مبله نزدیک رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان نزدیک دریا

خرید ویلا رویان نزدیک دریا

رویان 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک رویان

خرید ویلا نزدیک رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویان شهرکی

خرید ویلا باغ رویان شهرکی

رویان 850,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای شهرکی رویان

خرید ویلای شهرکی رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا باغ در رویان فروشی

ویلا باغ در رویان فروشی

رویان 530,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای مبله در وازیوار

خرید ویلای مبله در وازیوار

رویان 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار رویان

خرید ویلا استخردار رویان

رویان 700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان لوکس

خرید ویلا در رویان لوکس

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در رویان ونوش

خرید ویلا در رویان ونوش

رویان 800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا رویان در سیاهرود

خرید ویلا رویان در سیاهرود

رویان 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.