column row
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 490,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک با استخر

ویلا داخل شهرک با استخر

رویان 750,000,000 تومان
 • 505 m2 زمین
 • 410 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان بااستخر

خرید ویلا در رویان بااستخر

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی نزدیک رویان

ویلای فروشی نزدیک رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار رویان

خرید ویلای استخردار رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی در رویان

ویلا جنگلی در رویان

رویان 570,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای شمال

فروش ویلای شمال

رویان 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا قواره اول جنگل استخردار

ویلا قواره اول جنگل استخردار

رویان 260,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک رویان

ویلا فروشی نزدیک رویان

رویان 260,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در وازیوار

خرید ویلا باغ در وازیوار

رویان 450,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی ساحلی در رویان

ویلا فروشی ساحلی در رویان

رویان 850,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا ساحلی در وازیوار

خرید ویلا ساحلی در وازیوار

رویان 350,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویان شهرکی

خرید ویلا باغ رویان شهرکی

رویان 850,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ونوش

خرید ویلا شهرکی در ونوش

رویان 350,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف رویان

خرید ویلا اطراف رویان

رویان 400,000,000 تومان
 • 511 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در رویان

خرید ویلا استخردار در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 330,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار نزدیک رویان

ویلا استخردار نزدیک رویان

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 908 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا لوکس دریا بیشه

خرید ویلا لوکس دریا بیشه

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان در سیاهرود

خرید ویلا رویان در سیاهرود

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس در رویان

خرید ویلا لوکس در رویان

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوساز در رویان

خرید ویلا نوساز در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار رویان

خرید ویلای استخردار رویان

رویان 1,350,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا لوکس در دریابیشه

خرید ویلا لوکس در دریابیشه

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان - شمال

فروش ویلا در رویان - شمال

رویان 235,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در رویان فروشی

ویلا در رویان فروشی

رویان 205,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان لوکس

خرید ویلا در رویان لوکس

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 230,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان در ونوش

خرید ویلا رویان در ونوش

رویان 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان ونوش شمال

خرید ویلا در رویان ونوش شمال

رویان 850,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 280,000,000 تومان
 • 214 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق