خرید ویلا در رامسر نیاسته

خرید ویلا در رامسر نیاسته

رامسر قیمت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک رامسر

فروش ویلا نزدیک رامسر

رامسر قیمت 590,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با چشم انداز جنگل و دریا

ویلا با چشم انداز جنگل و دریا

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در رامسر

فروش ویلا دوبلکس شهرکی در رامسر

رامسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس در رامسر

فروش ویلای لوکس در رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 368 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر کتالم

فروش ویلا در رامسر کتالم

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در رامسر

فروش ویلا باغ در رامسر

رامسر قیمت 930,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی در رامسر

فروش ویلا ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 590,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش فوری ویلا در رامسر

فروش فوری ویلا در رامسر

رامسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا استخر دار رامسر

فروش ویلا استخر دار رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر چالکرود

فروش ویلا در رامسر چالکرود

رامسر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر سادات شهر

فروش ویلا در رامسر سادات شهر

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 500,000,000 تومان
 • 268 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف رامسر

فروش ویلا اطراف رامسر

رامسر قیمت 620,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 530,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در اطراف رامسر

فروش ویلا در اطراف رامسر

رامسر قیمت 730,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رامسر

فروش ویلا اطراف رامسر

رامسر قیمت 570,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار لب دریا در رامسر

ویلا استخردار لب دریا در رامسر

رامسر قیمت 7,800,000,000 تومان
 • 3700 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در جاده اربکله رامسر

فروش ویلا در جاده اربکله رامسر

رامسر قیمت 700,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در رامسر

ویلا لوکس استخردار در رامسر

رامسر قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا لوکس در رامسر

خرید ویلا لوکس در رامسر

رامسر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا استخردار در رامسر

خرید ویلا استخردار در رامسر

رامسر قیمت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا فروشی در دماوند

ویلا فروشی در دماوند

رامسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 417 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 1280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 245 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق