فروش ویلا استخردار در رامسر

فروش ویلا استخردار در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در بام رامسر

فروش ویلا مدرن در بام رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا نزدیک رامسر

خرید ویلا نزدیک رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

رامسر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 245 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در رامسر فروشی

ویلا استخردار در رامسر فروشی

رامسر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در رامسر

فروش ویلا ساحلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بام رامسر استخردار

فروش ویلا در بام رامسر استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 1180 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 8 اتاق
خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

رامسر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 368 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رامسر شهرک ساحلی

خرید ویلا در رامسر شهرک ساحلی

رامسر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رامسر

فروش ویلا اطراف رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در شهرک ساحلی در رامسر

فروش ویلا در شهرک ساحلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ساحلی اختصاصی

فروش ویلا با ساحلی اختصاصی

رامسر پیش‌پرداخت 16,000,000,000 تومان
 • 3010 m2 زمین
 • 475 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 1280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 266 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک جنگل دالیخانی استخردار

فروش ویلا نزدیک جنگل دالیخانی استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در بام رامسر

فروش ویلا استخردار در بام رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر کتالم

فروش ویلا در رامسر کتالم

رامسر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رامسر نیاسته

خرید ویلا در رامسر نیاسته

رامسر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شیرود

ویلا فروشی در شیرود

رامسر پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رامسر با ویوی دریا

فروش ویلا در رامسر با ویوی دریا

رامسر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق