ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

رامسر 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 245 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در رامسر

فروش ویلا لوکس در رامسر

رامسر قیمت 8,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 650,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک رامسر

فروش ویلا نزدیک رامسر

رامسر قیمت 380,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کتالم رامسر

فروش ویلا در کتالم رامسر

رامسر قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در بام رامسر

فروش ویلا استخردار در بام رامسر

رامسر قیمت 15,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار با چشم انداز دریا در رامسر

ویلا استخردار با چشم انداز دریا در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بام رامسر استخردار

فروش ویلا در بام رامسر استخردار

رامسر قیمت 50,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 1180 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 8 اتاق
خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر کتالم

فروش ویلا در رامسر کتالم

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم

فروش ویلا استخردار در کتالم

رامسر قیمت 700,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در رامسر

فروش ویلای لوکس در رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 368 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در رامسر

فروش ویلا شهرکی در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 266 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 430,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نزدیک رامسر

ویلا فروشی نزدیک رامسر

رامسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر قیمت 25,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 1500 m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 12 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در رامسر

فروش ویلاباغ در رامسر

رامسر قیمت 20,000,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر سادات شهر

فروش ویلا در رامسر سادات شهر

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق