خرید ویلا در رامسر فلت

خرید ویلا در رامسر فلت

رامسر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک رامسر

خرید ویلا نزدیک رامسر

رامسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

ویلا ساحلی داخل شهرک در رامسر

رامسر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رامسر

فروش ویلا اطراف رامسر

رامسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در شهرک ساحلی در رامسر

فروش ویلا در شهرک ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ساحلی اختصاصی

فروش ویلا با ساحلی اختصاصی

رامسر قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 3010 m2 زمین
 • 475 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

خرید ویلا ساحلی در رامسر داخل شهرک

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار با چشم انداز دریا در رامسر

ویلا استخردار با چشم انداز دریا در رامسر

رامسر قیمت 2,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 650,000,000 تومان
 • 245 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 1280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 500,000,000 تومان
 • 268 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در رامسر فروشی

ویلا استخردار در رامسر فروشی

رامسر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رامسر شهرک ساحلی

خرید ویلا در رامسر شهرک ساحلی

رامسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 266 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای جنگلی استخردار حومه رامسر

فروش ویلای جنگلی استخردار حومه رامسر

رامسر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در رامسر

فروش ویلا ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

خرید ویلای استخردار ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بام رامسر

فروش ویلا در بام رامسر

رامسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در رامسر

فروش ویلا لوکس در رامسر

رامسر قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در بام رامسر

فروش ویلا استخردار در بام رامسر

رامسر قیمت 20,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 5,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر کتالم

فروش ویلا در رامسر کتالم

رامسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رامسر نیاسته

خرید ویلا در رامسر نیاسته

رامسر قیمت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق