فروش ویلا در کتالم رامسر

فروش ویلا در کتالم رامسر

رامسر 1,800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

ویلای دوبلکس ساحلی در رامسر

رامسر 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در رامسر

فروش ویلا شهرکی در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 266 m2 ساختمان
 • 14 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 430,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نزدیک رامسر

ویلا فروشی نزدیک رامسر

رامسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم

فروش ویلا استخردار در کتالم

رامسر قیمت 700,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا جنگلی در رامسر

فروش ویلا جنگلی در رامسر

رامسر قیمت 25,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 1500 m2 ساختمان
 • 6 طبقه
 • 12 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در رامسر

فروش ویلاباغ در رامسر

رامسر قیمت 20,000,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا حومه رامسر

فروش ویلا حومه رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رامسر سادات شهر

فروش ویلا در رامسر سادات شهر

رامسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در رامسر

فروش ویلا لوکس در رامسر

رامسر قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

فروش ویلا استخردار در کتالم رامسر

رامسر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در رامسر

فروش ویلا تریبلکس در رامسر

رامسر قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا مدرن در بام رامسر

فروش ویلا مدرن در بام رامسر

رامسر قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلای جنگلی استخردار حومه رامسر

فروش ویلای جنگلی استخردار حومه رامسر

رامسر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک رامسر

خرید ویلا نزدیک رامسر

رامسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای تریبلکس ساحلی در رامسر

خرید ویلای تریبلکس ساحلی در رامسر

رامسر قیمت 22,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار میانحاله

خرید ویلای استخردار میانحاله

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رامسر فلت

خرید ویلا در رامسر فلت

رامسر قیمت 700,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی کتالم رامسر

خرید ویلای جنگلی کتالم رامسر

رامسر قیمت 850,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 238 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رامسر سادات شهر

فروش ویلا در رامسر سادات شهر

رامسر قیمت 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در کتالم رامسر

فروش ویلا دوبلکس در کتالم رامسر

رامسر قیمت 4,950,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک رامسر

فروش ویلا نزدیک رامسر

رامسر قیمت 450,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رامسر

فروش ویلا اطراف رامسر

رامسر قیمت 225,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق