فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

دماوند 10,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

دماوند قیمت 12,800,000,000 تومان
 • 1280 m2 زمین
 • 980 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در دماوند با استخر

فروش ویلا در دماوند با استخر

دماوند قیمت 1,670,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در سربندان

خرید باغ ویلا در سربندان

دماوند قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

دماوند قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلای لوکس در دماوند

خرید ویلای لوکس در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

دماوند قیمت 720,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

دماوند قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 2,850,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند قیمت 761,000,000 تومان
 • 761 m2 زمین
 • 1 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در دماوند

فروش ویلای لوکس در دماوند

دماوند قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند قیمت 4,800,000,000 تومان
 • 1157 m2 زمین
 • 299 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

دماوند قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 860 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در مشاء دماوند

فروش ویلا در مشاء دماوند

دماوند قیمت 9,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در دماوند

فروش ویلاباغ در دماوند

دماوند قیمت 2,900,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند مشاء

فروش ویلا در دماوند مشاء

دماوند قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق