فروش باغ با نهر آب در دماوند

فروش باغ با نهر آب در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1176 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 1089 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ گردو و ویلا در دماوند سربندان

فروش باغ گردو و ویلا در دماوند سربندان

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند مراء

فروش ویلا باغ در دماوند مراء

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,090,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 980 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در وادان دماوند

فروش ویلا در وادان دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ در جابان

فروش باغ در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 590,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا باغ در آبعلی

فروش ویلا باغ در آبعلی

دماوند پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در دماوند

فروش ویلا تریبلکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در جابان

فروش ویلا استخردار در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در دماوند

فروش ویلا باغ لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در جابان

فروش ویلا در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ مبله در دماوند

فروش ویلا باغ مبله در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند گیلاوند

فروش ویلا در دماوند گیلاوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 12,800,000,000 تومان
 • 1280 m2 زمین
 • 980 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در دماوند با استخر

فروش ویلا در دماوند با استخر

دماوند پیش‌پرداخت 1,670,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

دماوند پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلای لوکس در دماوند

خرید ویلای لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

دماوند پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق