خرید ویلا در تنکابن شیرود

خرید ویلا در تنکابن شیرود

تنکابن قیمت 850,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شیرود

فروش ویلا در شیرود

تنکابن قیمت 590,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 780,000,000 تومان
 • 234 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 720,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شیرود

فروش ویلا در شیرود

تنکابن قیمت 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شیرود

فروش ویلا در شیرود

تنکابن قیمت 490,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شیرود

فروش ویلا استخردار در شیرود

تنکابن قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 236 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 590,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی در تنکابن

خرید ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی در تنکابن

تنکابن قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در جاده دو هزار

فروش ویلا در جاده دو هزار

تنکابن قیمت 320,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رامسر نیاسته

فروش ویلا در رامسر نیاسته

تنکابن قیمت 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در تنکابن

فروش ویلا شهرکی در تنکابن

تنکابن قیمت 800,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ويلا در تنکابن

فروش ويلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 550,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 482 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در تنکابن

فروش ویلا فلت در تنکابن

تنکابن قیمت 420,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف تنکابن

خرید ویلا اطراف تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شیرود

ویلا فروشی در شیرود

تنکابن قیمت 350,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 101 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شیرود

فروش ویلا استخردار در شیرود

تنکابن قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ارتفاعات جنگل دوهزار

فروش ویلا در ارتفاعات جنگل دوهزار

تنکابن قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 550,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 176 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 780,000,000 تومان
 • 381 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 380,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 370,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 570,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق