ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 380,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 370,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در تنکابن

فروش ویلا استخردار در تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در تنکابن

خرید ویلا استخردار در تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 570,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 236 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 295,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 350,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 220,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی در تنکابن

خرید ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی در تنکابن

تنکابن قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا اطراف تنکابن

خرید ویلا اطراف تنکابن

تنکابن قیمت 350,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ويلا در تنکابن

فروش ويلا در تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 215,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت تنکابن

فروش ویلا نیم پیلوت تنکابن

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 133 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 320,000,000 تومان
 • 474 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف تنکابن

خرید ویلا اطراف تنکابن

تنکابن قیمت 200,000,000 تومان
 • 276 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 580,000,000 تومان
 • 381 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 482 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 310,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
شهرک ویلایی در تنکابن

شهرک ویلایی در تنکابن

تنکابن قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 3878 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 163 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک تنکابن

خرید ویلا نزدیک تنکابن

تنکابن قیمت 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق