ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 200,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 320,000,000 تومان
 • 474 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف تنکابن

خرید ویلا اطراف تنکابن

تنکابن قیمت 200,000,000 تومان
 • 276 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

فروش ویلا تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 580,000,000 تومان
 • 381 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

ویلا فروشی تریبلکس در تنکابن

تنکابن قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 482 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 160,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا استخردار در تنکابن

خرید ویلا استخردار در تنکابن

تنکابن قیمت 450,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 310,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای فروشی در تنکابن

ویلای فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا اطراف تنکابن

خرید ویلا اطراف تنکابن

تنکابن قیمت 310,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
شهرک ویلایی در تنکابن

شهرک ویلایی در تنکابن

تنکابن قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 3878 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 163 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک تنکابن

خرید ویلا نزدیک تنکابن

تنکابن قیمت 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در جاده 3000 تنکابن

ویلا در جاده 3000 تنکابن

تنکابن قیمت 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ مرکبات تنکابن

فروش ویلا باغ مرکبات تنکابن

تنکابن قیمت 310,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 450,000,000 تومان
 • 297 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا تنکابن نعمت آباد

خرید ویلا تنکابن نعمت آباد

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 115,000,000 تومان
 • 204 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در جاده ٢٠٠٠

خرید ویلا در جاده ٢٠٠٠

تنکابن قیمت 310,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس نزدیک تنکابن

ویلا دوبلکس نزدیک تنکابن

تنکابن قیمت 155,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در جاده دوهزار

فروش ویلا در جاده دوهزار

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف لشتو

فروش ویلا اطراف لشتو

تنکابن قیمت 600,000,000 تومان
 • 806 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 490,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در تنکابن

ویلا فروشی در تنکابن

تنکابن قیمت 350,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 164 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 195,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در تنکابن

خرید ویلا در تنکابن

تنکابن قیمت 220,000,000 تومان
 • 203 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک خزرکنار

خرید ویلا نزدیک خزرکنار

تنکابن قیمت 250,000,000 تومان
 • 403 m2 زمین
 • 167 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق