فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

بندرانزلی 1,200,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای ساحلی در بندرانزلی

فروش ویلای ساحلی در بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 800,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا منطقه آزاد نزدیک دریا

ویلا منطقه آزاد نزدیک دریا

بندرانزلی قیمت 800,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 192 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای استخردار در انزلی

فروش ویلای استخردار در انزلی

بندرانزلی قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش خانه ویلایی در زیباکنار

فروش خانه ویلایی در زیباکنار

بندرانزلی قیمت 350,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در بندر انزلی

فروش ویلا دوبلکس در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

بندرانزلی قیمت 530,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی

فروش ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 132 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دهکده ساحلی انزلی

فروش ویلا در دهکده ساحلی انزلی

بندرانزلی قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دهکده ساحلی

فروش ویلا در دهکده ساحلی

بندرانزلی قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دردهکده ساحلی بندرانزلی

ویلا دردهکده ساحلی بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 834 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در بندرانزلی دهکده ساحلی

خرید ویلا در بندرانزلی دهکده ساحلی

بندرانزلی قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی

فروش ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 950,000,000 تومان
 • 409 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دهکده ساحلی

فروش ویلا در دهکده ساحلی

بندرانزلی قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 836 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای فلت در بندر انزلی

فروش ویلای فلت در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 3,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی

فروش ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی

فروش ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 834 m2 زمین
 • 387 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در بندر انزلی

فروش ویلا استخردار در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا فروشی در دهکده ساحلی بندرانزلی

ویلا فروشی در دهکده ساحلی بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی در بندر انزلی

فروش ویلا ساحلی در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در بندر انزلی

خرید ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 380,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در بندر انزلی

ویلا فروشی در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 760,000,000 تومان
 • 409 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی غازیان

فروش ویلا در بندر انزلی غازیان

بندرانزلی قیمت 1,009,200,000 تومان
 • 348 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای دوبلکس بندر انزلی

فروش ویلای دوبلکس بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در بندر انزلی

فروش ویلای دوبلکس در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 806 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش دوبلکس در دهکده ساحلی

فروش دوبلکس در دهکده ساحلی

بندرانزلی قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 689 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در دهکده ساحلی

فروش ویلای دوبلکس در دهکده ساحلی

بندرانزلی قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بندرانزلی

فروش ویلا در بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 6,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 440 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بندرانزلی

فروش ویلا در بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 420,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر انزلی

فروش ویلا در بندر انزلی

بندرانزلی قیمت 590,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندرانزلی

فروش ویلا در بندرانزلی

بندرانزلی قیمت 580,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 108 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق