فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 900,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریاکنار

فروش ویلا در شهرک دریاکنار

بابلسر قیمت 8,500,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر صفاییه

فروش ویلا در بابلسر صفاییه

بابلسر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف بابلسر

فروش ویلا اطراف بابلسر

بابلسر قیمت 290,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر صفاییه

فروش ویلا در بابلسر صفاییه

بابلسر قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 697 m2 زمین
 • 515 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای لوکس در شهرک خزرشهر

فروش ویلای لوکس در شهرک خزرشهر

بابلسر قیمت 8,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن در بابلسر

فروش ویلای مدرن در بابلسر

بابلسر قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریاکنار

فروش ویلا در شهرک دریاکنار

بابلسر قیمت 6,325,000,000 تومان
 • 575 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بابلسر

خرید ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 455,000,000 تومان
 • 223 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 790,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 450,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 380,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در بابلسر

فروش ویلا تریبلکس در بابلسر

بابلسر قیمت 1,440,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بابلسر

فروش ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بابلسر دریاکنار

فروش ویلا در بابلسر دریاکنار

بابلسر قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 575 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی فروشی در بهنمیر

ویلا ساحلی فروشی در بهنمیر

بابلسر قیمت 160,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دربابلسر شهرکی

خرید ویلا دربابلسر شهرکی

بابلسر قیمت 400,000,000 تومان
 • 223 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس بابلسر

خرید ویلا دوبلکس بابلسر

بابلسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در بابلسر

خرید ویلا در بابلسر

بابلسر قیمت 470,000,000 تومان
 • 237 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک بابلسر

خرید ویلا در شهرک بابلسر

بابلسر قیمت 860,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 415 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس در شهرک صفاییه

ویلا لوکس در شهرک صفاییه

بابلسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
بابلسر ویلای فروشی

بابلسر ویلای فروشی

بابلسر قیمت 650,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در صفاییه بابلسر

خرید ویلا در صفاییه بابلسر

بابلسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک دریاکنار

خرید ویلا در شهرک دریاکنار

بابلسر قیمت 2,550,000,000 تومان
 • 513 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک خزرشهر

خرید ویلا در شهرک خزرشهر

بابلسر قیمت 3,700,000,000 تومان
 • 1090 m2 زمین
 • 540 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در بابلسر

ویلا فروشی در بابلسر

بابلسر قیمت 470,000,000 تومان
 • 438 m2 زمین
 • 197 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

بابلسر قیمت 650,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق