خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر 330,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ایزدشهر 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 462 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر

خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 756 m2 زمین
 • 510 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

ایزدشهر قیمت 140,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر قیمت 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 460,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزد شهر

ویلا فروشی در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 870,000,000 تومان
 • 980 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال جنگلی ایزدشهر

خرید ویلا شمال جنگلی ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ایزدشهر نزدیک دریا

ویلا ایزدشهر نزدیک دریا

ایزدشهر قیمت 630,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 620,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس استخردار

خرید ویلای لوکس استخردار

ایزدشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا در جاده جنگلی ایزدشهر

ویلا در جاده جنگلی ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نزدیک ایزدشهر

خرید ویلا نزدیک ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف ایزدشهر

خرید ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 150,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

ایزدشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی در ایزدشهر

ویلا جنگلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ ساحلی در ایزدشهر

ویلا باغ ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا ساحلی ایزدشهر اکازیون

ویلا ساحلی ایزدشهر اکازیون

ایزدشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
ویلا مدرن ساحلی در ایزدشهر

ویلا مدرن ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1107 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال ایزد شهر

خرید ویلا در شمال ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت ایزدشهر

خرید ویلا نیم پیلوت ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 185,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 320,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق