خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 320,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 420,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ویلای شیک مدرن در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای مدرن ایزدشهر

خرید ویلای مدرن ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 720,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا هوشمند در ایزدشهر

خرید ویلا هوشمند در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 462 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1107 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در ایزد شهر

ویلا فروشی در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 390,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

فروش ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 360,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 462 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

ایزدشهر قیمت 140,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر

خرید ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 460,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 870,000,000 تومان
 • 980 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

خرید ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزد شهر

خرید ویلا در ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

خرید ویلا در ایزدشهر بااستخر

ایزدشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا باغ ساحلی در ایزدشهر

ویلا باغ ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مدرن ساحلی در ایزدشهر

ویلا مدرن ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال ایزد شهر

خرید ویلا در شمال ایزد شهر

ایزدشهر قیمت 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 3,510,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 780 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر داخل شهرک

فروش ویلا در ایزدشهر داخل شهرک

ایزدشهر قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در ایزدشهر

فروش خانه ویلایی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ایزدشهر

فروش ویلا دوبلکس در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 242 m2 زمین
 • 238 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ایزدشهر ساحلی

خرید ویلا در ایزدشهر ساحلی

ایزدشهر قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 1120 m2 زمین
 • 640 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق