فروش ویلا فلت ایزدشهر

فروش ویلا فلت ایزدشهر

ایزدشهر 20,000,000,000 تومان
 • 1230 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر 650,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار ایزدشهر

فروش ویلا استخردار ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر شهرکی

فروش ویلا در ایزدشهر شهرکی

ایزدشهر پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مبله شهرکی در ایزدشهر

ویلا مبله شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله ایزدشهر

فروش ویلا مبله ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا

فروش ویلا

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله شیک ایزدشهر

فروش ویلا مبله شیک ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 388 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس ساحلی در ایزدشهر شهرکی

ویلا لوکس ساحلی در ایزدشهر شهرکی

ایزدشهر پیش‌پرداخت 22,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 10000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در رستمرود نور

فروش ویلا در رستمرود نور

ایزدشهر پیش‌پرداخت 3,590,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی شهرکی ایزدشهر

فروش ویلا ساحلی شهرکی ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف ایزدشهر

فروش ویلا فلت اطراف ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 3,400,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس نزدیک ایزدشهر

فروش ویلا دوبلکس نزدیک ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ایزدشهر

فروش ویلا دوبلکس در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 378,000,000 تومان
 • 415 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در ایزدشهر

ویلا فروشی در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 370,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در ایزدشهر

فروش ویلا باغ لوکس در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1707 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا مبله استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا اطراف ایزدشهر

فروش ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف ایزدشهر

فروش ویلا اطراف ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در ایزدشهر

فروش ویلا لوکس در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در مازندران

خرید ویلا جنگلی در مازندران

ایزدشهر پیش‌پرداخت 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک ساحلی ایزدشهر

فروش ویلا در شهرک ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 17,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاهای شهرک بهار نارنج ایزدشهر

فروش ویلاهای شهرک بهار نارنج ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 80,000,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شیک در ایزدشهر

فروش ویلا شیک در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در ایزدشهر

فروش ویلا لوکس استخردار در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 453 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق