column row
خرید ویلا در دل جنگل

خرید ویلا در دل جنگل

آمل 220,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

آمل 455,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهرک ترنج- شمال

فروش ویلا در شهرک ترنج- شمال

آمل 95,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی فروشی در شمال

ویلا شهرکی فروشی در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ارتفاعات آمل

خرید ویلا در ارتفاعات آمل

آمل 260,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شمال فوری

فروش ویلا در شمال فوری

آمل 75,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا محمودآباد کلوده

ویلا محمودآباد کلوده

آمل 195,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا کلوده نزدیک محمودآباد

ویلا کلوده نزدیک محمودآباد

آمل 125,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد کلوده

خرید ویلا در محمودآباد کلوده

آمل 185,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 210,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

آمل 190,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

آمل 420,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شمال

خرید باغ ویلا در شمال

آمل 270,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در جاده کلوده

ویلای فروشی در جاده کلوده

آمل 130,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

آمل 125,400,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال در آمل

خرید ویلا در شمال در آمل

آمل 130,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

آمل 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار شمال

خرید ویلا باغ استخردار شمال

آمل 400,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در جاده کلوده

خرید ویلا در جاده کلوده

آمل 130,300,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 228,800,000 تومان
 • 1170 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 133,100,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در آمل

خرید ویلا باغ جنگلی در آمل

آمل 170,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی با ویو جنگل

ویلا شهرکی با ویو جنگل

آمل 115,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک در شمال

خرید ویلای شیک در شمال

آمل 400,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای دوبلکس آمل

خرید ویلای دوبلکس آمل

آمل 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک در ارتفاعات آمل

ویلا شیک در ارتفاعات آمل

آمل 200,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در آمل

خرید ویلا جنگلی در آمل

آمل 180,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در آمل

خرید ویلا باغ جنگلی در آمل

آمل 580,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق