column row
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در چمستان داخل شهرک

ویلا در چمستان داخل شهرک

چمستان 180,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شمال

خرید ویلا استخردار در شمال

نور 260,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال استخردار

خرید ویلا در شمال استخردار

ایزدشهر 500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 385,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا استخر دار نوشهر

خرید ویلا استخر دار نوشهر

نوشهر 1,250,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی اطراف نوشهر

ویلا فروشی اطراف نوشهر

نوشهر 345,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا چمستان جنگلی نوساز

ویلا چمستان جنگلی نوساز

چمستان 125,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نور چمستان

خرید ویلا در شمال نور چمستان

چمستان 95,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 95,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 70,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای نوساز چمستان

خرید ویلای نوساز چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نور چمستان

خرید ویلا در نور چمستان

چمستان 152,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس شیک چمستان

خرید ویلا دوبلکس شیک چمستان

چمستان 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا پشت پارک جنگلی نور

خرید ویلا پشت پارک جنگلی نور

نور 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای دوبلکس چمستان

خرید ویلای دوبلکس چمستان

چمستان 330,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 ویلا فروشی در منطقه واز

ویلا فروشی در منطقه واز

چمستان 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای دوبلکس چمستان جنگلی

ویلای دوبلکس چمستان جنگلی

چمستان 320,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

چمستان 440,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای دوبلکس شمال

خرید ویلای دوبلکس شمال

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی پشت پارک جنگلی

ویلای فروشی پشت پارک جنگلی

چمستان 220,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 195 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 330,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 100,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان نور

خرید ویلا در شمال چمستان نور

چمستان 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نوساز شمال

خرید ویلا دوبلکس نوساز شمال

چمستان 155,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان آهودشت

خرید ویلا در چمستان آهودشت

چمستان 115,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق