خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد قیمت 125,000,000 تومان
 • 204 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد قیمت 180,000,000 تومان
 • 214 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در محمود آباد

فروش ویلا در محمود آباد

محمود آباد قیمت 145,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی حومه محمود آباد

ویلا فروشی حومه محمود آباد

محمود آباد قیمت 120,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه محمود آباد

فروش ویلا حومه محمود آباد

محمود آباد قیمت 120,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد قیمت 790,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلافلت نزدیک محمودآباد

خرید ویلافلت نزدیک محمودآباد

محمود آباد قیمت 95,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت ویو آزاد

خرید ویلا نیم پیلوت ویو آزاد

محمود آباد قیمت 145,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

محمود آباد قیمت 240,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار محمودآباد

خرید ویلا استخردار محمودآباد

محمود آباد قیمت 414,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه محمودآباد

فروش ویلا حومه محمودآباد

محمود آباد قیمت 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد

ویلا دوبلکس شهرکی محمودآباد

محمود آباد قیمت 319,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نزدیک ساحل محمودآباد

ویلا نزدیک ساحل محمودآباد

محمود آباد قیمت 188,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا حومه محمودآباد

فروش ویلا حومه محمودآباد

محمود آباد قیمت 240,000,000 تومان
 • 710 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد قیمت 395,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

محمود آباد قیمت 205,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد قیمت 160,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

محمود آباد قیمت 216,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه محمودآباد

فروش ویلا حومه محمودآباد

محمود آباد قیمت 428,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلاباغ در محمودآباد

خرید ویلاباغ در محمودآباد

محمود آباد قیمت 690,000,000 تومان
 • 723 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

خرید ویلا دوبلکس محمودآباد

محمود آباد قیمت 548,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در محمودآباد

ویلا فروشی در محمودآباد

محمود آباد قیمت 1,150,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار جاده دریا

خرید ویلا استخردار جاده دریا

محمود آباد قیمت 445,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در محمودآباد

فروش باغ ویلا در محمودآباد

محمود آباد قیمت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در محمود آباد

ویلا فروشی در محمود آباد

محمود آباد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

محمود آباد قیمت 990,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد قیمت 680,000,000 تومان
 • 762 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 550,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان قیمت 380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با استخر در شمال

خرید ویلا با استخر در شمال

چمستان قیمت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق