column row
خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان 100,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی چمستان

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان 79,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

چمستان 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 114,400,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی چمستان

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان 91,300,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 136,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 240,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در امیرآباد چمستان

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

چمستان 170,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 86,600,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر چلک

فروش ویلا لوکس نوشهر چلک

نوشهر 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار نزدیک رویان

ویلا استخردار نزدیک رویان

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 908 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا لوکس دریا بیشه

خرید ویلا لوکس دریا بیشه

رویان 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان در سیاهرود

خرید ویلا رویان در سیاهرود

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس در رویان

خرید ویلا لوکس در رویان

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا در محمودآباد شهرکی

ویلا در محمودآباد شهرکی

محمود آباد 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

چمستان 130,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

نور 220,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه ویلایی در نوشهر

خرید خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر 125,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

نور 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای جنگلی نزدیک نور

خرید ویلای جنگلی نزدیک نور

نور 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 400,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شهرکی شمال

خرید ویلای شهرکی شمال

نور 270,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور 150,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق