column row
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ونوش

خرید ویلا در ونوش

نوشهر 270,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار نوشهر سیسنگان

ویلا استخردار نوشهر سیسنگان

نوشهر 540,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در نور - شمال

ویلای فروشی در نور - شمال

نور 255,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

نوشهر 530,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان - شمال

فروش ویلا در رویان - شمال

رویان 235,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 340,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در رویان فروشی

ویلا در رویان فروشی

رویان 205,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در امیرود نوشهر

خرید ویلا در امیرود نوشهر

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان ونوش

خرید ویلا رویان ونوش

نوشهر 580,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 290,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر 390,000,090 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نور شهرک برکه

فروش ویلا در نور شهرک برکه

نور 570,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 208 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان لوکس

خرید ویلا در رویان لوکس

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در چلک نوشهر

خرید ویلا در چلک نوشهر

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 230,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی نور

فروش ویلا ساحلی نور

نور 4,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر در لتینگان

خرید ویلا نوشهر در لتینگان

نوشهر 315,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه باغ در محمودآباد

خرید خانه باغ در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
باغ ویلا محمودآبادنزدیک دریا

باغ ویلا محمودآبادنزدیک دریا

محمود آباد 600,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان در ونوش

خرید ویلا رویان در ونوش

رویان 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا رامسر تریبلکس

فروش ویلا رامسر تریبلکس

رامسر 7,700,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 680 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا محمود آباد

فروش باغ ویلا محمود آباد

محمود آباد 190,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق