column row
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 280 m2 زمین
 • 240 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
621,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال

خرید زمین شهرکی در شمال

محمود آباد
 • 1400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
70,000,000 تومان
خرید باغ در شمال

خرید باغ در شمال

آمل
 • 10250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
730,000,000 تومان
خرید زمین شهر دماوند

خرید زمین شهر دماوند

دماوند
 • 540 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
729,000,000 تومان
زمین فروشی در شمال

زمین فروشی در شمال

آمل
 • 210 m2 زمین
 • 210 m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
70,000,000 تومان
باغ میوه

باغ میوه

هشتگرد
 • 2500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
620,000,000 تومان
خرید باغچه در دماوند

خرید باغچه در دماوند

دماوند
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
240,000,000 تومان
خرید زمین شهرک ویلایی دماوند

خرید زمین شهرک ویلایی دماوند

دماوند
 • 175 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
80,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند باامکانات

خرید باغ در دماوند باامکانات

دماوند
 • 540 m2 زمین
 • 240 m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
505,000,000 تومان
باغ فروشی در دماوند

باغ فروشی در دماوند

دماوند
 • 680 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,000,000,000 تومان
خرید باغ در جابان دماوند

خرید باغ در جابان دماوند

دماوند
 • 2000 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
400,000,000 تومان
خرید زمین در مشاء

خرید زمین در مشاء

دماوند
 • 3060 m2 زمین
 • 1000 m2 جواز ساخت
 • 80 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
1,224,000,000 تومان
خرید زمین در رستم آباد گیلان

خرید زمین در رستم آباد گیلان

رستم آباد
 • 1737 m2 زمین
 • 70 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
365,000,000 تومان
زمین فروشی در مشاء دماوند

زمین فروشی در مشاء دماوند

دماوند
 • 950 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
500,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 5500 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,550,000,000 تومان
زمین فروشی در تنکابن

زمین فروشی در تنکابن

تنکابن
 • 265 m2 زمین
 • 220 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید باغ در اطراف دماوند

خرید باغ در اطراف دماوند

دماوند
 • 2300 m2 زمین
 • 1000 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,300,000,000 تومان
خرید باغ زیتون نزدیک گرگان

خرید باغ زیتون نزدیک گرگان

کردکوی
 • 9000 m2 زمین
 • 40 m2 جواز ساخت
 • 250 m طول بر
 • 36 m عرض گذر
900,000,000 تومان
خرید زمین در طالقان

خرید زمین در طالقان

طالقان
 • 1132 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
200,000,000 تومان
خرید باغ با چشمه آب دماوند

خرید باغ با چشمه آب دماوند

دماوند
 • 1600 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • 68 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
1,330,000,000 تومان
خرید باغ در اطراف دماوند

خرید باغ در اطراف دماوند

دماوند
 • 5500 m2 زمین
 • 1000 m2 جواز ساخت
 • 70 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
1,400,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 2200 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,300,000,000 تومان
خرید باغ در آستارا با خانه

خرید باغ در آستارا با خانه

آستارا
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
160,000,000 تومان
خرید باغ با درخت میوه شهریار

خرید باغ با درخت میوه شهریار

شهریار
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
380,000,000 تومان
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار
 • 1100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
380,000,000 تومان