فروش ویلا در کوهسار البرز

فروش ویلا در کوهسار البرز

کوهسار قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در کوهسار

خرید ویلا در کوهسار

کوهسار قیمت 3,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در کوهسار

فروش ویلاباغ در کوهسار

کوهسار قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 4350 m2 زمین
 • 1525 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلاباغ در کوهسار

فروش ویلاباغ در کوهسار

کوهسار قیمت 650,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در کوهسار

فروش ویلاباغ در کوهسار

کوهسار قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در کوهسار

فروش ویلاباغ در کوهسار

کوهسار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 924 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در کوهسار

خرید باغ ویلا در کوهسار

کوهسار قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 8600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در کوهسار

ویلا فروشی در کوهسار

کوهسار قیمت 600,000,000 تومان
 • 375 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس در کردان

خرید ویلا لوکس در کردان

کوهسار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک کردان

ویلا فروشی نزدیک کردان

کوهسار قیمت 950,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا بااستخر در کوهسار

خرید ویلا بااستخر در کوهسار

کوهسار قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1044 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای دوبلکس کوهسار

فروش ویلای دوبلکس کوهسار

کوهسار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 275 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق