فروش ویلای دوبلکس در کلارآباد

فروش ویلای دوبلکس در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شهرک نزدیک کلارآباد

ویلا فروشی در شهرک نزدیک کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 221 m2 زمین
 • 211 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ با استخر روباز در کلارآباد

ویلا باغ با استخر روباز در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 690 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا کلارآباد

فروش ویلا کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 3,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 3,400,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 770,000,000 تومان
 • 287 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در کلارآباد

فروش ویلا فلت در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 274 m2 زمین
 • 113 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خوشامیان

فروش ویلا در خوشامیان

کلارآباد پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 245 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 148 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کلارآباد

خرید ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در کلارآباد فروشی

ویلا در کلارآباد فروشی

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 314 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در کلارآباد

ویلا فروشی در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 311 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در کلارآباد

فروش ویلا دوبلکس در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک خوشامیان

فروش ویلا در شهرک خوشامیان

کلارآباد پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شهرکی در کلارآباد

فروش ویلا شهرکی در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کلارآباد

خرید ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 2,900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا کلارآباد شهرک نگین

فروش ویلا کلارآباد شهرک نگین

کلارآباد پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در کلارآباد کیاده

ویلا فروشی در کلارآباد کیاده

کلارآباد پیش‌پرداخت 360,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا کلارآباد شهرک نگین

خرید ویلا کلارآباد شهرک نگین

کلارآباد پیش‌پرداخت 530,000,000 تومان
 • 314 m2 زمین
 • 198 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک پزشکان

خرید ویلا در شهرک پزشکان

کلارآباد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک خوشامیان

فروش ویلا در شهرک خوشامیان

کلارآباد پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 285 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در شهرک خوشامیان

فروش ویلا در شهرک خوشامیان

کلارآباد پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 870 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شمال کلارآباد الهیه

ویلا شمال کلارآباد الهیه

کلارآباد پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 303 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق