فروش باغ ویلا در خوشنام ملارد

فروش باغ ویلا در خوشنام ملارد

ملارد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 960 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا استخردار شیک

خرید ویلا استخردار شیک

ملارد قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

خرید ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

ملارد قیمت 5,700,000,000 تومان
 • 5700 m2 زمین
 • 5700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار در ملارد

خرید ویلا باغ استخردار در ملارد

ملارد قیمت 850,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا باغ در ملارد

خرید ویلا باغ در ملارد

ملارد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 700,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 4,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلاباغ در ملارد

خرید ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,050,000,000 تومان
 • 1830 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1575 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 700,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

ملارد قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 3750 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 350,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در ملارد

فروش ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 950,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در ملارد

فروش ویلا باغ در ملارد

ملارد قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ملارد

خرید ویلا در ملارد

ملارد قیمت 370,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.