خرید ویلاباغ در ملارد

خرید ویلاباغ در ملارد

ملارد 1,050,000,000 تومان
 • 1830 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 4,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار شیک

خرید ویلا استخردار شیک

ملارد قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 700,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1575 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 700,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

ملارد قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 3750 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 350,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در ملارد

فروش ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در ملارد

فروش ویلاباغ در ملارد

ملارد قیمت 950,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 780,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در ملارد

فروش ویلا باغ در ملارد

ملارد قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ملارد

خرید ویلا در ملارد

ملارد قیمت 370,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ملارد

فروش ویلا دوبلکس در ملارد

ملارد قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در ملارد

خرید ویلا در ملارد

ملارد قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار نزدیک کرج

خرید ویلا استخردار نزدیک کرج

ملارد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 500,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
باغ ویلا در ملارد استخردار

باغ ویلا در ملارد استخردار

ملارد قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.