خرید ویلا در خشکبیجار

خرید ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 175,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در خشکبیجار

خرید ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 155,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 295,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 136 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 250,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 270,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 250,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در خشکبیجار

خرید ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 438,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 399,000,000 تومان
 • 324 m2 زمین
 • 318 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 249,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در خشکبیجار

ویلا فروشی در خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 130,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا تریبلکس خشکبیجار

خرید ویلا تریبلکس خشکبیجار

خشکبیجار قیمت 550,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در اطراف زیباکنار

فروش ویلا در اطراف زیباکنار

خشکبیجار قیمت 500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در شمال

فروش ویلا دوبلکس در شمال

خشکبیجار قیمت 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق