فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 399,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 108 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 630,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 387,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندرکیاشهر

فروش ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در بندر کیاشهر

فروش ویلا فلت در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 195,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 67 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 304 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 480,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 15575 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 380,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 690,000,000 تومان
 • 221 m2 زمین
 • 152 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 184 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در بندر کیاشهر

ویلا فروشی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 300,000,000 تومان
 • 267 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 320,000,000 تومان
 • 318 m2 زمین
 • 113 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در بندر کیاشهر

ویلا فروشی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندرکیاشهر

خرید ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 390,000,000 تومان
 • 345 m2 زمین
 • 211 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در بندرکیاشهر

ویلا فروشی در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 220,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در بندرکیاشهر

خرید ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 467 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در کیاشهر

خرید ویلا در کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 195,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیاشهر

خرید ویلا در کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 298,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی بندر کیاشهر

خرید ویلا ساحلی بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش فوری ویلا بندرکیاشهر

فروش فوری ویلا بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 90,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق