ویلا فروشی در بندر کیاشهر

ویلا فروشی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 300,000,000 تومان
 • 267 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 480,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 651,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 410,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 108 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 387,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندرکیاشهر

فروش ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در بندر کیاشهر

ویلا فروشی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 294 m2 زمین
 • 129 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در بندر کیاشهر

فروش ویلا بااستخر در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 213 m2 زمین
 • 118 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در لشت نشا

فروش ویلا در لشت نشا

بندر کیاشهر قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار نزدیک بندر کیاشهر

ویلا استخردار نزدیک بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1016 m2 زمین
 • 608 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا دوبلکس در بندر کیاشهر

فروش ویلا دوبلکس در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در بندر کیاشهر

فروش ویلا فلت در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 195,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 67 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 304 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 690,000,000 تومان
 • 221 m2 زمین
 • 152 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندرکیاشهر

خرید ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیاشهر

خرید ویلا در کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 195,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیاشهر

خرید ویلا در کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 298,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی بندر کیاشهر

خرید ویلا ساحلی بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش فوری ویلا بندرکیاشهر

فروش فوری ویلا بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 90,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 123 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق