فروش ویلا استخردار آبسرد

فروش ویلا استخردار آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1310 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در جابان دماوند

فروش ویلا در جابان دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار آبسرد

فروش ویلا استخردار آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در آبسرد

فروش ویلا لوکس در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 14,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 15,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در آبسرد

فروش ویلا باغ در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا لوکس در دماوند آبسرد

فروش ویلا لوکس در دماوند آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 7,700,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 5,100,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق