خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار قیمت 360,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نزدیک آمل

خرید ویلا در شمال نزدیک آمل

چمستان قیمت 115,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان قیمت 105,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال چمستان

خرید ویلا شمال چمستان

چمستان قیمت 135,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال داخل شهرک

خرید ویلا در شمال داخل شهرک

چمستان قیمت 370,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در بندر کیاشهر

خرید ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 372 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندرکیاشهر

فروش ویلا در بندرکیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار قیمت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 370,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

ویلای ساحلی در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر قیمت 900,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی چمستان

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان قیمت 129,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور قیمت 275,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان قیمت 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی چمستان

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان قیمت 129,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی چمستان

خرید ویلا جنگلی چمستان

چمستان قیمت 91,300,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نور جنگلی

خرید ویلا نور جنگلی

نور قیمت 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار قیمت 264,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان قیمت 400,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در اطراف نور

خرید ویلا در اطراف نور

نور قیمت 560,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مدرن در رویان

خرید ویلا مدرن در رویان

رویان قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال فلت

ویلا فروشی در شمال فلت

نور قیمت 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار قیمت 260,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار قیمت 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

زیباکنار قیمت 340,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند قیمت 5,800,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

محمود آباد قیمت 240,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلافلت نزدیک محمودآباد

خرید ویلافلت نزدیک محمودآباد

محمود آباد قیمت 95,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت ویو آزاد

خرید ویلا نیم پیلوت ویو آزاد

محمود آباد قیمت 145,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد قیمت 160,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق